پيشگيري ودرمان سالك

 
خدمات مركز بيرجند

      آزمايش سالك به صورت رايگان همه روزه آزمايشگاه مركز بهداشت بيرجند 

درمان روز هاي پنج شنبه مركز پيشگيري ودرمان سالك :بلوارشهداي عبادي جنب آتش نشاني -32256605 
 راهنماي مراقبت سالك
 
2309
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
Powered by DorsaPortal