تجهيزات
 
 تجهيزات
      
 شرح وظايف

 Ø      تامين تجهيزات پزشكي استاندارد براي كليه مراكز خدمات جامع سلامت  شهري وروستايي ، پايگاهها وخانه هاي بهداشت

Ø      آموزش استفاده بهينه و نگهداشت و پيگيري تعمير بموقع تجهيزات موجود در مراكزخدمات جامع سلامت  شهري وروستايي ، پايگاهها وخانه هاي بهداشت

Ø      اقدام براي شناسنامه دار شدن تجهيزات پزشكي ونگهداري سوابق دركليه مراكز

Ø      اقدام براي تهيه دستورالعمل هاي استفاده از تجهيزات پزشكي                                                     

Ø      برنامه ريزي براي نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي جديد

Ø      برنامه ريزي براي كاليبراسيون تجهيزات پزشكي

 فايل تجهيزات مركز بهداشت بيرجند
 ليست استاندارد تجهيزات پزشكي
1872
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور
Powered by DorsaPortal