آزمايشات مراجعين بيمه هاي روستايي (پزشك خانواده)
خدمات مركز بيرجند

شرايط پذيرش

1-داشتن دفترچه بيمه روستايي

2-آزمايشات درخواست شده بايد ازمايشات تعريف شده سطح يك پزشك خانواده باشد

3-درخواست آزمايشات توسط پزشك مركز روستايي بامهر مركز باشد

4-پرداخت 15درصد هزينه آزمايشات درزمان پذيرش

توصيه هاي لازم

1-آزمايشات شامل : قند وكلسترول و تري گليسريد نياز به ناشتايي دارد حتما بايد زمان ناشتايي كه 12ساعت مي باشد رعايت شده باشد

 فرايند پذيرش مراجعين بيمه روستايي
 

2970
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
Powered by DorsaPortal