معاينات طب كار (استخدامي ) 
خدمات مركز بيرجند
 
خدمات طب كار

بر طبق ماده 92 قانون كار كليه واحدهاي كاري كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همة افراد مذكور پروندة پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يك بار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايد.

بر اين اساس مركز بهداشت شهرستان بيرجند با همكاري بخش خصوصي( مراكز مجاز طب كار مورد تاييد معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي )نسبت به انجام معاينات شغلي كليه سازمان ها و نهاد هاي دولتي و خصوصي و واحدهاي شغلي تحت پوشش اقدام مي نمايد.

فلوچارت طب كار
 ليست كامل خدمات واحد بهداشت حرفه اي

2859
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
Powered by DorsaPortal