فرايند اخذ كارت بهداشتي
خدمات مركز بيرجند

براساس قانون اصلاحيه ماده 13 كليه متصديان و شاغلين مراكز تهيه و توزيع و اماكن عمومي كه با مواد غذايي در تماس مستقيم و ياغير مستقيم هستند مشمول اخذ كارت معاينه پزشكي مي باشند لذا كليه افراد مذكور قبل از شروع به كار و جهت صدور كارت و يا در صورت انقضاي اعتبار كارت (جهت تمديد كارت) به شرح ذيل بايستي اقدام نمايند

      فرايند صدور كارت


 ليست كامل خدمات بهداشت محيط
 
3214
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
Powered by DorsaPortal