پزشك خانواده
خدمات پزشك خانواده
 خدمات مردمي برنامه 

- پيگيري امور مربوط به بيمه روستايي شامل تعويض دفترچه وصدور دفترچه بيمه روستايي

- پيگيري مشكلات و شكايات مردمي بويژه امور سيستم ارجاع و بيمه روستايي

                                                               شرح كامل برنامه پزشك خانواده
 
2514
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
Powered by DorsaPortal