۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
معرفي مسئول مادران
تاریخ به روزرسانی: 1396/04/14

 
لو گو مادران
رويا كياني
 
مدرك : كارشناس ارشد مشاوره مامايي
 
سمت : كارشناس برنامه مادران
 
پست الكترونيك :   kiani@bums.ac.ir
 
شماره مستقيم : 05631632851
 كياني
شرح وظايف  كارشناس برنامه مادران:
 1. جمع آوري اطلاعات و داده ها
 2. تجزيه و تحليل اطلاعات و داده ها
 3. تعيين وضع موجود
 4. تعيين اهداف كلي و اختصاصي
 5. تعيين برنامه استراتژي و عملياتي
 6. تعيين بودجه و اعتبار
 7. تهيه برنامه زمانبندي پايش از شبكه ها
 8. مراجعه به مراكز براي پايش
 9. بازديد از نحوه فعاليتهاي مامايي روستايي
 10. بازديد از واحدهاي مراقبت ماردان در زايشگاه
 11. تكميل چك ليست پايش
 12. ارسال پس خوراند پايش به مراكز تحت پوشش
 13. پيگيري جهت رفع نواقص مشاهده شده
 14. آموزش به پرسنل تحت پوشش جهت رفع نقص
 15. بازديد از انبار دارويي
 16. جمع آوري آمار واحدهاي تسهيل زايمان و ماماي روستايي
 17. جمع آوري آمار و اطلاعات زنان
 18. بررسي آمار و اطلاعات و عملكرد آموزش هر سه ماه
 19. جمع بندي آمار و اطلاعات و عملكرد آموزش هر سه ماه
 20. تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و عملكرد آموزش
 21. دريافت دعوتنامه جهت شركت در كارگاهها
 22. شركت در كارگاهها ، سمينارها و جلسات آموزش
 23. ارائه گزارش از كارگاهها، سمينارها به مقام مافوق
 24. نيازسنجي آموزش پرسنل
 25. تدوين برنامه زمانبندي كارگاههاي آموزش
 26. دعوت از اساتيد و هيئت علمي و پرسنل شركت كننده
 27. تشكيل كارگاههاي آموزش
 28. آموزش مطالب مورد نظر به پرسنل
 29. ارزشيابي كارگاههاي آموزش
 30. پيگيري صدور گواهي جهت دوره هاي آموزش
 31. پيگيري اثر بخشي آموزشهاي داده شده در سطح محيط
 32. دريافت گزارش مرگ و مقدار زايمانهاي طبيعي و سزارين
 33. تكميل پرسشنامه مرگ مادر ، تعداد زايمانها
 34. دعوت از اعضاء كميته
 35. تشكيل كميته هاي مربوطه
 36. بررسي و تجزيه و تحليل پرونده هاي مربوطه
 37. پيگيري و اجراي مصوبات كميته ها
 38. هماهنگي با سازمان آموزش و پرورش جهت اجراي برنامه
 39. هماهنگي با سازمان بهزيستي ، امداد، آموزش و پرورش استثنايي، صدا و سيما
 40. هماهنگي با ساير واحدهاي ستادي استان
 41. ارسال گزارش هماهنگي هاي اجرا شده به مقام مافوق
 
تعداد بازدید: 1555
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal