۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت مرکز بهداشت بیرجندنقشه سایت مرکز بهداشت بیرجند
صفحه اصلي سايت
Collapse درباره مادرباره ما
معرفي حوزه
تماس با ما
Collapse حوزه رياست حوزه رياست
Collapse حوزه رياست حوزه رياست
شرح وظايف رئيس مركز بهداشت
Collapse  فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات
معرفي مسئول
بسته هاي آموزشي فناوري
عملكرد واحد فناوري
سامانه هاي كاربري it
خدمات فناوري مركز
Collapse روابط عمومي روابط عمومي
معرفي پرسنل
معرفي واحد روابط عمومي
رزومه آقاي شاملو
Collapse امور حقوقي  امور حقوقي
مسئول امور حقوقي
شرح وظايف امور حقوقي
واحد حراست
Collapse معاون مركز بهداشت معاون مركز بهداشت
رزومه کاری معاون مرکز بهداشت
Collapse واحدهاي فني واحدهاي فني
Collapse واحد گسترش شبكه هاواحد گسترش شبكه ها
معرفي پرسنل
معرفي واحد هماهنگي وگسترش شبكه
گسترش شبكه
Collapse پزشك خانوادهپزشك خانواده
معرفي برنامه پزشك خانواده
خدمات مردمي برنامه
عملكرد پزشك خانواده
چك ليستها ي پزشك خانواده
آئين نامه هاي پزشك خانواده
معرفي مسئول
نيازمنديهاي پزشك خانواده
ثبت نام پزشك خانواده
فرم ثبت نام
فرم پيگيري ثبت نام
طرح تحول سلامت
Collapse امور پرستاريامور پرستاري
معرفي پرسنل امور پرستاري
چك ليست امور پرستاري
فرم هاي اماري پرستاري
بسته های آموزشی امور پرستاری
دستورالعمل های امور پرستاری
Collapse برنامه  مشاركت مردمي برنامه مشاركت مردمي
معرفی واحد داوطلبین سلامت
شرح وظایف رابطین سلامت
نشریه الکترونیک داوطلبین سلامت
فرم های داوطلبین سلامت
فرایندهای داوطلبین سلامت
دستورالعمل های داوطلبین سلامت
چک لیست های پایش داوطلبان
بسته های آموزشی رابطین سلامت
برنامه داوطلبان سلامت
جذب داوطلب سلامت
برنامه خیرین سلامت
اهداف کلی برنامه
انتظارات از کارشناسان
داوطلبان متخصص
برنامه داوطلب سلامت
Collapse امور بهورزيامور بهورزي
معرفي پرسنل بهورزي
معرفي مركز بهورزي
شرح وظايف مركز آموزش بهورزي
واحدهاي آموزشي
جدول پذيرش بهورز
آئين نامه هاي بهورزي
كتب درسي بهورزان
گالري تصاوير بهورز
لينك بهورز
بانك سوال بهورزي
رزومه كاري و تحصيلي خانم ياري
Collapse آمارآمار
معرفي مسئول آمار
عملكرد آمار
فرم هاي اماري
ائين نامه هاي آماري
سامانه هاي آماري
Collapse نيروي انساني هماهنگينيروي انساني هماهنگي
نيروي انساني هماهنگي
مسئول برنامه نيروي انساني
Collapse امور املاك امور املاك
تامين زمين كاربري بهداشتي
افتتاحيه ها و راه اندازي ها
احداث پروژه هاي ساختماني
تعميرات و تغييرات ساختماني
تجهيزات
Collapse واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاواحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها
معرفي همكاران مبارزه با بيماريها
معرفی دکتر محمد صدیق فاروغی
معرفی واحد مبارزه با بیماریها
Collapse بیماریهای واگیردار بیماریهای واگیردار
برنامه عوارض واكسيناسيون
كنترل عفونتهاي بيمارستاني
بيماريهاي قابل پيسگيري با واكسن
مبارزه با سل و جذام
بيماريهاي مشترك بين انسان وحيوان
مبارزه با بيماريهاي تنفسي و قرنطينه
مبارز ه با بيماريهاي روده اي و انگلي
مبارزه با بيماري مالاريا
مبارزه بابيماريهاي آميزشي
Collapse بیماریهای غیر واگیرداربیماریهای غیر واگیردار
پيشگيري و كنترل فشار خون بالا
پيشگيري و كنترل ديابت
پيشگيري از بروز بتا تالاسمي
پيشگيري ومراقبت سرطان
غربالگري كم كاري مادر زادي تيروئيد
عملكرد واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها
رسانه های آموزشی مبارزه با بیماریها
آيين نامه هاي مبارزه با بيماريها
سامانه هاي وزارتي مبارزه با بيماريها
فرم های واحد پیشگیری ومبارزه بابیماریها
چک لیست های واحد پیشگیری و مبارزه بابیماریها
Collapse واحد بهداشت محيط و حرفه ايواحد بهداشت محيط و حرفه اي
معرفي همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت محیط </span>بهداشت محیط
برنامه واحد محيط
خدمات واحد بهداشت محيط
مجوز بهداشتی ایستگاههای صلواتی
نحوه مجوز تانکرهای آب شرب
مجوز بهداشتی خودروهای حمل مواد غذایی
صدور صلاحیت بهداشتی صنوف
طرح شکایات بهداشتی
صدور گواهینامه دوره ویژه بهداشت اصناف
شکایات مربوط به نگهداری دام و طیور و ... در شهر
شرکتهای دارای پروانه فعالیت صنوف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت حرفه ای </span>بهداشت حرفه ای
برنامه هاي واحد بهداشت حرفه اي
خدمات واحد بهداشت حرفه اي
خدمات بهداشت حرفه اي 1
خدمات بهداشت حرفه اي 2
خدمات بهداشت حرفه اي 3
خدمات بهداشت حرفه اي 4
خدمات بهداشت حرفه اي 5
خدمات بهداشت حرفه اي 6
خدمات بهداشت حرفه اي7
خدمات بهداشت حرفه اي9
Collapse تشکیلات بهداشت حرفه ای واحد های شغلی تشکیلات بهداشت حرفه ای واحد های شغلی
ارزیابی عملکرد مسئولین بهداشت حرفه ای
برنامه های بهداشت حرفه ای در واحدهای شغلی
گزارش دهی فعالیت های بهداشت حرفه ای
Collapse خدمات خصوصی بهداشت حرفه ای خدمات خصوصی بهداشت حرفه ای
شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای
مراکز خصوصی طب کار
قوانين و دستورعمل هاي بهداشت محيط
قوانين و دستورعمل هاي بهداشت حرفه اي
چك ليستهاي بهداشت محيط
چك ليست هاي بهداشت حرفه اي
فرم هاي بهداشت محيط
فرم هاي بهداشت حرفه اي
رهنمودهاي بهداشت محيط
رهنمودهاي بهداشت حرفه اي
سامانه هاي وزارتي بهداشت محيط وحرفه اي
رزومه کاری خانم هنری
فرايند محيط و حرفه اي
مستندات تصويري محيط
Collapse واحد سلامت خانواده و جمعيتواحد سلامت خانواده و جمعيت
معرفي واحد سلامت خانواده
معرفي همكاران خانواده
رزومه كاري خانم اميني
خدمات واحد سلامت خانواده و جمعيت
Collapse بهداشت باروريبهداشت باروري
آيين نامه هاي باروري سالم
چك ليست باروري سالم
فرم هاي باروري سالم
معرفي مسئول باروري سالم
مشاوره ازدواج
بهداشت باروري
Collapse مادرانمادران
ايين نامه هاي مادران
چك ليست هاي مادران
فرم هاي مادران
مشاوره پيش ازبارداري
مراقبت ادغام يافته مادران
رسانه هاي آموزشي مادران
زايمان ايمن
معرفی مسئول مادران
Collapse ميانسالان ميانسالان
معرفي مسئول ميانسالان
مراقبت سلامت بانوان
مراقبت سلامت مردان
چك ليستهاي ميانسالان
فرم هاي ميانسالان
ايين نامه هاي ميانسالان
رسانه هاي آموزشي ميانسال
Collapse سالمندان سالمندان
معرفي پرسنل سالمند
جامع ادغام يافته سالمند
برنامه شيوه زندگي سالم
نكوداشت سالمندان
فرم هاي سالمندان
رسانه هاي آموزشي سالمند
آيين نامه هاي سالمندان
چك ليستهاي سالمندان
بزرگداشت هفته سالمند
Collapse كودكانكودكان
معرفي مسئول كودكان
مرگ كودك
شير مادر
كودك سالم وبيمار
چك ليستهاي كودكان
آيين نامه هاي كودكان
فرم هاي كودكان
رسانه هاي آموزشي كودكان
بوكلت هاي آموزشي
فرايندهاي واحد خانواده
سامانه هاي خانواده
آلبوم تصاوير سلامت خانواده وجمعيت
رسانه های تولیدی سلامت خانواده
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
معرفي مسئول آموزش سلامت
شرح وظايف آموزش سلامت
برنامه هاي آموزش سلامت
فرم ها و فرآیندها
فرم هاي اموزش سلامت
نشریات آموزش سلامت
ايين نامه هاي آموزش سلامت
لينك هاي مفيد
جدول گانت مناسبتهايبهداشتي
چك ليست آموزش سلامت
مستندات تصويري آموزش
Collapse خود مراقبتي خود مراقبتي
چك ليستهاي خود مراقبتي
فرايندهاي خود مراقبتي
برنامه عملياتي خودمراقبتي
شرح وظايف خودمراقبتي
منابع آموزشي خود مراقبتي
اندرید مارکت سلامت
Collapse واحد سمعي و بصريواحد سمعي و بصري
معرفی پرسنل سمعی وبصری
برنامه های سمعی وبصری
Collapse واحد  آزمايشگاه واحد آزمايشگاه
بسته هاي آموزشي آزمايشگاه
دستورالعمل هاي آزمايشگاه
معرفي همكاران آزمايشگاه
معرفي واحد
چك ليستهاي پايش آزمايشگاه
فرايندهاي آزمايشگاه
خدمات آزمايشگاه بيرجند
لینکهای مفید آزمایشگاه
رزومه اقای کاظمی
Collapse امور دارويي امور دارويي
پرسنل امور دارويي
فرم هاي امور دارويي
چك ليست هاي امور دارويي
شرح وظايف امور دارويي
برنامه هاي امور دارويي
رزومه كاري خانم انصاري
Collapse بهداشت دهان و دندانبهداشت دهان و دندان
معرفی پرسنل دهان و دندان
خدمات واحد دهان و دندان
برنامه های واحد بهداشت دهان و دندان
بسته های آموزشی بهداشت دهان و دندان
چک لیستهای بهداشت دهان و دندان
Collapse بهبود تغذيهبهبود تغذيه
معرفي واحد تغذيه
برنامه های واحد تغذیه
تغذیه در طرح تحول سلامت
مناسبتهای تغذیه ای
رزومه مسئول واحد بهبود تغذیه
دستورالعمل هاي تغذيه
مشاوره تغذیه
فرم های بهبود تغذیه
چک لیست بهبود تغذیه
بسته های آموزشی بهبود تغذیه
Collapse واحد سلامت رواني اجتماعي و اعتيادواحد سلامت رواني اجتماعي و اعتياد
شرح وظايف سلامت روان
معرفي پرسنل
خدمات واحد
فرم های سلامت روان
چک لیست های سلامت روان
دستورالعمل های سلامت روان
بسته های آموزشی سلامت روان
برنامه های سلامت روان
فرایندهای روان
Collapse سلامت نوجوانان جوانان و مدارسسلامت نوجوانان جوانان و مدارس
معرفي پرسنل بهداشت مدارس
اهداف و شرح وظايف
خدمات واحد مدارس
معرفي واحد مدارس
رزومه دكتر مصطفوي
رسانه هاي آموزشي
فرم هاي سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
چك ليست هاي واحدمدارس
فرايند هاي واحد مدارس
دستورالعمل هاي واحد مدارس
Collapse واحدهاي اجرايي واحدهاي اجرايي
Collapse دبيرخانه دبيرخانه
معرفي پرسنل دبيرخانه
برنامه هاي دبيرخانه
Collapse امور اداريامور اداري
شرح وظایف امور اداری
Collapse امور مالي امور مالي
آئين نامه ها و دستورالعمل ها مالي
معرفی پرسنل
برنامه هاي واحد مالي
فرم هاي امور مالي
سامانه هاي امور مالي
Collapse كارگزينيكارگزيني
معرفي پرسنل
اهداف و شرح وظايف
فرم هاي كارگزيني
فرايندهاي كارگزيني
آيين نامه هاي كارگزيني
سامانه هاي كارگزيني
Collapse انبارانبار
معرفي پرسنل انبار
اهداف و شرح وظايف انبار
برنامه هاي انبار
Collapse نقليه نقليه
معرفي پرسنل واحد نقليه
عملکرد واحد نقلیه
رزومه آقاي بذر گري
Collapse خدمات الكترونيك خدمات الكترونيك
Collapse فرم هاي الكترونيكي پرسنل مركز فرم هاي الكترونيكي پرسنل مركز
فرم تاييد اطلاعات سايت
فرم دريافت اطلاعيه جهت درج در سايت
Collapse فرم هاي الكترونيك عموم فرم هاي الكترونيك عموم
فرم درخواست مرخصی شیر دهی
فرم ثبت نام سفیران سلامت
فرم پیگیری مرخصی شیردهی کارکنان
پیگیری ثبت نام سفیران سلامت
فرم طرح تكريم ارباب رجوع
دفترچه تلفن دانشگاه علوم پزشكي
Collapse خدمات مركز بهداشت بيرجندخدمات مركز بهداشت بيرجند
واكسيناسيون
مراقبت هپاتيت
مراقبت فشار خون وديابت
پيشگيري و درمان هاري
پيشگيري ودرمان سالك
پيشگيري و درمان سل
مشاوره بيماريهاي رفتاري
مشاوره ژنتيك
آزمايشات مراجعين كارت بهداشتي
آزمايشات مراجعين بيمه هاي روستايي (پزشك خانواده)
آزمايشات مراجعين ازدواجي
مراجعين درخواست گواهي عدم اعتياد
آزمايشات مراجعين مادران باردار
مراجعين ازمايشات سلي
مراقبت كودكان
مشاوره هنگام ازدواج
مراقبت ميانسالان
مراقبت سالمندان
مشاوره شيردهي
مرخصي شيردهي
سلامت باروري
خدمات نوجوانان وجوانان
خدمات مشاوره روانشناسي
طرح شكايات بهداشتي
صدور صلاحيت بهداشتي
معاينات طب كار (استخدامي )
فرايند اخذ كارت بهداشتي
پزشك خانواده
مشاوره تغذيه اي
سفيران سلامت
سنجش نوآموزان سال 96-95
Collapse مراكز بهداشتي و درماني مراكز بهداشتي و درماني
Collapse مراكز شهري و پايگاهها مراكز شهري و پايگاهها
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید بهشتی
مرکز خدمات جامع سلامت شهری جوادیه
مرکز خدمات جامع سلامت شهری غدیر
مرکز خدمات جامع سلامت شهری توحید
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید رجائی
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید آوینی
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی مهرشهر
Collapse مراکز روستایی و خانه ها مراکز روستایی و خانه ها
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی غیوگ
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خراشاد
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مرک
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاخن
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گازار
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امیرآباد
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خنگ
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حاجی آباد
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چهکند
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستگرد
Collapse پرسنل مركز بهداشت بيرجندپرسنل مركز بهداشت بيرجند
پرسنل مركز بهداشت بيرجندصفحه 2
پرسنل مركز بهداشت بيرجندصفحه 3
پرسنل مركز بهداشت بيرجندصفحه 4
طرح تکریم ارباب رجوع
نقشه سايت
ارتباط با ما
چارت سازمانیخراسان جنوبی- بیرجند  - بلوار شهید خلیل طهماسبی حد فاصل بلوار معلم و غفاری- مرکز بهداشت شهرستان بیرجند
تلفن: 32430071-056     دورنگار: 32445675-056   کدپستی9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
مرکز بهداشت شهرستان بیرجند
واحدهای مرکز
حوزه ریاست گروه ها و واحدهاي اجرایی گروه ها و واحدهاي فنی
مراکز خدمات جامع سلامت
مراکز خدمات جامع سلامت شهری مراکز خدمات جامع سلامت روستایی
خدمات
Powered by DorsaPortal