معرفي حوزه مركز بهداشت شهرستان
 

مركز بيرجند

  
سلامتي يكي از محورهاي عدالت و توسعه جوامع در تمامي ابعاد اجتماعي اقتصادي ، سياسي و انساني به شمار مي رود و نقش دولت ها در برنامه ريزي ، پشتيباني و جلب مشاركت مردم در راستاي حفظ و ارتقاي سلامتي به وضوح مشهود مي باشد .

ارائه خدمات بهداشتي و درماني كامل و با كيفيت مطلوب با همكاري مردم از طريق واحدهاي بهداشتي درماني، مراكز بهداشتي درماني ، پايگاههاي بهداشتي ، خانه هاي بهداشت و ... به تمامي اقشار جامعه با همكاري و مشاركت ارگانها ، سازمانهاي دولتي و غير دولتي مرتبط از جمله اقدامات موثري است كه در ارتقاء سلامت جامعه ( توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثير گذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري در انتخاب رفتارهاي بهداشتي مناسب براي به دست آوردن زندگي سالم ) نقش بسزايي دارد .

خدمات اساسي بهداشت مبتني است بر مراقبتهاي اوليه بهداشتي كه با شيوه هايي از نظر عملي اجرائي ، از نظر علمي معتبر و از نظر اجتماعي پذيرفتني و به بهاي عادلانه بوده و قابل دسترس براي تمامي آحاد جامعه باشد و در بر گيرنده :

الف – آموزش عمومي جامعه

ب – اصلاح و بهبود تغذيه

ج – تامين آب آشاميدني و غذاي سالم و بهسازي محيط

د- مراقبت مادر و كودك و تنظيم خانواده

هـ - ايمن سازي عليه ده بيماري عفوني هدف

و – پيشگيري و درمان بيماريهاي بومي و محلي

ز- درمان مناسب بيماريها و پيشگيري از حوادث و سوانح

ي – خدمات بهداشت دهان و دندان

س – تدارك داروهاي اساسي مورد نياز مراقبتهاي بهداشتي و درماني سرپايي

ش – خدمات بهداشت روان

سطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني شامل :

الف – سطح اول خدمات : مراكز خدمات جامع سلامت  ، پايگاه سلامت و خانه بهداشت كه مراقبتهاي اوليه بهداشتي را به جمعيت منطقه اي مشخص عرضه مي كنند.

ب – سطح دوم خدمات : مركز بهداشت شهرستان و بيمارستانهاي عمومي شهرستان كه خدمات مديريتي پشتيباني و تخصصي را عرضه مي كنند.

ج – سطح سوم خدمات : مركز بهداشت استان و بيمارستانهاي تخصصي و فوق تخصصي كه عرضه خدمات به سطوح اول و دوم و موارد ارجاعي نيازمند به خدمات تخصصي را بر عهده دارند .

 

حوزه ستاد مركز بهداشت شهرستان بيرجند:


   واحد هاي حوزه رياست :

 
 1. رياست شبكه
 2 . معاونت شبكه 
 3 .فناوري اطلاعات
 4 . واحد حراست 
 5. روابط عمومي 
 6. امور حقوقي 
 
   واحد هاي اجرايي ستادي:
 
  1. امور دارويي 
  2. كارگزيني 
  3.امور مالي 
  4. واحد نقليه
  5.واحد انيار 
  6. دبيرخانه
 

   واحد هاي فني ستادي:

1. واحد گسترش شبكه

2. واحد آموزش و ارتقاء سلامت

3. بهداشت محيط و حرفه اي

4. امور داروئي

5. سلامت خانواده و جمعيت

6.سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

7. واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها

8. سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد

9. بهداشت دهان و دندان

10. امور آزمايشگاه

11. بهبود تغذيه

12. واحد سمعي و بصري

   واحد هاي تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان بيرجند شامل موارد ذيل مي باشد :

 

  *مراكز خدمات جامع سلامت شهري :


1. مركز خدمات جامع سلامت شهري قدس

2. مركز خدمات جامع سلامت شهري شهيد بهشتي 

3. مركز خدمات جامع سلامت شهري جواديه 

4. مركز خدمات جامع سلامت شهري غدير 

 5. مركز خدمات جامع سلامت شهري توحيد

 6.مركز خدمات جامع سلامت شهري روستايي شهيد آويني

 7.مركز خدمات جامع سلامت شهري كارگران
  8. مركز خدمات جامع سلامت شهري روستايي مهرشهر

 

    پايگاه هاي خدمات جامع سلامت

1.       پايگاه شهري ضميمه قدس

2.       پايگاه شهري عدل

3.       پايگاه شهري ضميمه شهيد بهشتي

4.       پايگاه شهري حاشيه معصوميه

5.       پايگاه شهري جمهوري

6.       پايگاه شهري ضميمه جواديه

7.        پايگاه شهري هفده شهريور
      8 .    پايگاه شهري حاشيه ميلاد 
 
      9 .   پايگاه شهري موسي بن جعفر 
       10 . پايگاه شهري ضميمه غدير 
 
       11. پايگاه شهري شاهد 
 
       12 . پايگاه شهري حاشيه سراب ورضويه 
 
       13. پايگاه شهري ضميمه توحيد 
 
      14 . پايگاه شهري جماران 
 
      15 . پايگاه شهري ضميمه شهيد آويني 
 
     16.پايگاه شهري نيلوفر
 
     17.پايگاه شهري حاشيه ظفر 
 
     18.پايگاه شهري ضميمه شهيد رجايي
 
     19.پايگاه شهري شعبانيه
 
     20.پايگاه شهري حاشيه كارگران 
 
     21.پايگاه شهري ضميمه  مهرشهر
 
     22. پايگاه شهري حاشيه حافظ 
    
     23.پايگاه روستايي حاجي آّباد
 
     24. پايگاه روستايي امير آباد 
 
      25.پايگاه روستايي چهكند 
 
      26.پايگاه روستايي دستگرد
  
* مراكز خدمات جامع سلامت روستايي :

1. مركز خدمات جامع سلامت روستايي امير آباد

2. مركز خدمات جامع سلامت روستايي مرك

3. مركز خدمات جامع سلامت روستايي غيوگ

4. مركز خدمات جامع سلامت روستايي شاخن

5. مركز خدمات جامع سلامت روستايي گازار

6. مركز خدمات جامع سلامت روستايي خراشاد

7. مركز خدمات جامع سلامت روستايي خنگ

 8 .مركز خدمات جامع سلامت روستايي چهكند
9. مركز خدمات جامع سلامت روستايي حاجي آباد

 10. مركز خدمات جامع سلامت روستايي دستگرد

شايان ذكر است كه فعايت ها و نتيجه عملكرداين مركز بعلت واقع شدن در مسير ترانزيت و رفت آمد از استان هاي مجاور و اسكان نسبتاً زياد اتباع كشور هاي مجاور  كه از وضعيت بهداشتي مناسبي در كنترل بيماريهاي عفوني و واگيري همچون التور ، پوليو ميليت، مالاريا ، سياه زخم و ...برخوردار نيستند؛ علاوه بر حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم منطقه در پيشگيري و كنترل بروز اپيدمي هاي  بزرگ كشوري و منطقه اي قابل توجه است .

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
5881
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal