خدمات واحد مدارس
 لوگو سلامت نوجوانان
 خدمات واحد نوجوانان

 - جمع آوري و تحليل اطلاعات آمار فعاليتها و گزارش به معاونت محترم بهداشتي

- بررسي، شناخت و تحليل اپيدميولوژيك وضعيت موجود سلامت مدارس  ( بيماريها و آسيب هاي رواني و اجتماعي و ... ) به منظور تعيين نياز ها و اولويت هاي مدارس

- انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت مدارس

- تشكيل كميته هاي علمي و فني شهرستاني به منظور بهره گيري از تجارب متخصصين و كارشناسان

- برنامه ريزي، اجرا و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مورد نياز با جلب مشاركت ساير بخش هاي ذيربط براي حفظ و ارتقاي سلامت جمعيت سني 6-18 سال در منطقه، كه اساسي ترين وظايف و ماموريت اين گروه به شمار مي آيد. بر اين اساس برنامه هاي مهمي كه اين گروه كارشناسي در راستاي سلامت گروه هدف دارد عبارتند از:

1- مراقبت از سلامت جمعيت هدف (نوجوانان گروه سني 18 - 6 سال )

2- آموزش و ارتقاء سلامت ( بهبود شيوه زندگي و مهارتهاي اجتماعي و اطلاعات و رفتارهاي بهداشتي و ... )

3- كنترل و مديريت عوامل محيطي موثر بر سلامت جمعيت هدف و ارتقاي بهداشت محيط مدارس و مراكز آموزشي خاص سنين 6 - 18 سال

- طراحي شاخص هاي برنامه هاي سلامت مدارس ( Input - Process - Out put - Outcomes - Impact )

- طراحي ، تهيه و ابلاغ فرايندهاي فني و عملياتي سلامت مدارس براساس اولويت ها و برنامه هاي كشوري

- تهيه و تدوين برنامه عملياتي شهرستان در پنج محور معاينات دانش آموزان ،مراقبت از بيماريهاي واگير و غير واگير ، پيشگيري از رفتارهاي پرخطر ، مدارس مروج سلامت و نظام مرگ نوجوانان

- اجراي برنامه ها بر اساس استراتژيهاي فوق الذكر

-- تهيه مواد و مطالب علمي و آموزشي لازم در زمينه سلامت مدارس جهت آموزش همگاني با اولويت دانش آموزان، معلمين و كاركنان مدارس و والدين دانش آموزان

- آموزش تكنولوژي هاي جديد خدمات سلامت جوانان و مدارس از طريق كارگاههاي حضوري و غير حضوري و تدريس در كارگاههاي ضمن خدمت فرهنگيان

- پيگيري اجراي ضوابط استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

- نظارت و پايش روند اجراي فرايندهاي سلامت مدارس در سطوح مختلف ستادي و محيطي

- بررسي و شناخت مسائل و مشكلات وواحدهاي محيطي و همكاري در جهت رفع مشكلات و مسائل آنها

- پيشنهاد و همكاري در تهيه و تدارك تجهيزات و ملزومات سلامت مدارس

- ايجاد هماهنگي درونبخشي و برونبخشي در جهت اجراي بهينه و موثر فرايندهاي عملياتي و فني سلامت مدارس

- بستر سازي جهت جلب مشاركت تمام بخش هاي توسعه در جهت اجراي فرايندهاي سلامت مدارس

- بستر سازي و حمايت از اجراي برنامه هاي ساير بخش هاي سلامت در حوزه سلامت مدارس

- طراحي مشاركت دانش آموزان و كاركنان مدارس و والدين دانش آموزان در مراحل مختلف

- كنترل و ارزشيابي مداوم فعاليتهاي سلامت مدارس

- تكميل سايت واحد مربوطه به نحوي كه براي عموم مردم به ويژه والدين دانش آموزان ،مراقبين بهداشت اداره آموزش و پرورش و پرسنل مراكز بهداشتي درماني مفيد و قابل استفاده باشد

-پيگيري و نظارت در امور تغذيه در مدارس و مكمل ياري و پايگاه تغذيه سالم

-پيگيري تكميل واكسيناسيون دانش آموزان

- جداسازي نوجوانان ترك تحصيل كرده و مداخلات براي آنها

- همكاري با اداره آموزش و پرورش استثنايي در امر سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه

- غربالگري ،درمان و پيگيري پديكلوزيس در مدارس

- تكميل پرونده الكترونيك دانش آموزان
 خدمات واحد جوانان
 

-      شناسايي جوانان در سطح مراكز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي

-            انجام مراقبتهاي بهداشتي جوانان توسط مراقبين بهداشتي در سطح شهر و روستا

-            انجام مراقبتها و تكميل شناسنامه سلامت جوانان براي دانشجويان ورودي در هر سال

-            انجام معاينات پزشكي جوانان در شهر و روستا توسط پزشكان مراكز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي

-            برگزاري جلسات آموزشي براي جوانان در مورد ( ازدواج مناسب-سلامت باروري- مهارتهاي زندگي-پيشگيري از سوانح و حوادث-   قدرت نه گفتن- پيشگيري از رفتارهاي پر خطر- پيشگيري از سوء مصرف مواد)

-            پيگيري مشكلات و اختلالات و بيماريهاي مربوط به جوانان

-            شركت در جلسات آموزشي جوانان و دانشجويان به عنوان سفيران سلامت

-            تكميل چك ليست ارسالي از طرف وزارتخانه و شناسايي مشكلات جوانان و پيگيري و مداخله جهت برطرف كردن مشكلات شناسايي شده

-            تهيه و جمع آوري و ثبت معاينات جوانان و دانشجويان  د رنرم افزار ويژه جوان

-         تجزيه و تحليل اطلاعات و پيگيري دانشجويان جامانده از معاينات

-         مشاركت و نظارت و برنامه ريزي در پايش ها و بازديدها

-         برگزاري كارگاه جوانان جهت كليه پزشكان و مراقبين سلامت مراكز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي

-         شركت و نظارت در برنامه هاي آموزشي و بازآموزي مراقبين سلامت

-         آموزش تكنولوژي هاي جديد و دستورالعملهاي ابلاغي وزارتخانه در خصوص مراقبتهاي جوانان

-         تهيه و تدوين برنامه عملياتي شهرستان با هدف افزايش دانش بهداشتي جوانان و در نهايت تغيير مطلوب در رفتار جوانان و خود مراقبتي

-         تشكيل كميته هاي علمي و ...شهرستاني به منظور بهره گيري از تجارب متخصصان و كارشناسان

-      برنامه ترويج ازدواج سالم در جوانان با رويكرد فرهنگ سازي در جهت كاهش ميانگين سن ازدواج- اهميت تشكيل خانواده و معيارهاي انتخاب همسر مناسب

-      اجراي طرح مداخلاتي پيشگيري از سوانح و حوادث ترافيكي با رويكرد كاهش مرگ در گروه سني جوانان

-      تشخيص و شناسايي به موقع اختلالات جوانان و طراحي مداخلات لازم جهت برطرف كردن آنها

تاریخ به روز رسانی:
1396/01/15
تعداد بازدید:
4748
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal