عملكرد واحد نقليه

 لوگو نقليه

1 - صدورحكم ما موريت براي همكاران از طريق اتو ما سيون

2 - تو زيع خودرو هاي در خواستي توسط مسئو لين واحدها به داخل وخارج شهر ستان و استان

3 - سرويس دهي به همكا ران پزشك خا نواده وتيمهاي سيار7 مر كز بهداشتي در ما   ني رو ستا يي و 4 مركز بهدا شت شهري و تعداد 15 پا يگاه بهدا شتي حا شيه شهروسرويس دهي همكاران تيمهاي پا يش وبهداشت محيط وخانواده ومدارس و بهداشت حر فه اي و ا مو زشگاه بهورزي

4 - نا ظرشركت طرف قرار دادو اژانس تا كسي تلفني

5 - تنظيم اسناد سو خت خو دروهاي دو لتي و مو تو رسكلتهاي خا نه هاي بهدا شت

6 - كار پر دازي واحد نقليه وتهيه لوازم يدكي ووسا يل مو رد نياز خو دروهاو مو تو رسكلتها و نظارت برتعمير گاههاي طرف قرار داد

7 - جمع اوري نمو نه هاي تيرو ئيد در پايان هر روز و تحو يل به ازما يشگاه .

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
4179
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal