مراجعين ازمايشات سلي

خدمات مركز بيرجند
 آزمايشات سل : مراجعين اين بخش

الف : نمونه هاي مي باشدكه از بيمارستان خصوصا بخش عفوني شامل(خلط-مايع برونش-شيره معده و.....)به آزمايشگاه ارسال مي شود

ب :گروه ديگر خود بيمار ممكن است مراجعه نمايد. كه توسط پزشك معرفي مي شوند.

ج: نمونه هاي خلط ارسالي از مراكز وخانه اي بهداشت و يا ساير مراكز درماني ديگر

كه به طور روتين آزمايشات درخواستي موارد ذكر شده آزمايش خلط در سه نوبت مي باشد وآزمايشگاه ديد مستقيم انجام مي شودودر مواردي كه پزشك نياز به كشت باشد آزمايش كشت انجام مي شود.نتايج ازمايشات درمورد ديد مستقيم زماني كه درخواست سه نوبت داشته باشد جواب هرسه نوبت روز بعداز تحويل نمونه سوم آماده تحويل مي باشد ودرمواردي آزمايش كشت در خواست شود نتيجه بعداز 48 روز آماده مي باشد. وهزينه ازمايشات اين گروه رايگان مي باشد.

6-انجام نمونه هاي رسيده از خانه هاي بهداشت : التور-مالاريا كه هزينه اين آزمايشات هم رايگان مي باشد.

نحوه دادن سه نمونه آزمايش خلط (بيماري سل )

1-نمونه اول:دراولين مراجعه به آزمايشگاه بيمار ابتدا يك ظرف نمونه گيري از آزمايشگاه تحويل گرفته ودرفضاي آزاد اقدام به نمونه گيري كرده ونمونه را تحويل ازمايشگاه مي دهد واز آزمايشگاه براي نمونه دوم يك ظرف تحويل مي گيرد.

2-نمونه دوم:صبح روز بعد قبل از برخواستن از رختخواب اقدام به نمونه گيري كرده ونمونه را در ظرف تحويلي از آزمايشگاه ريخته و به آزمايشگاه تحويل مي دهد

3-نمونه سوم:درزمان تحويل نمونه سوم ظرف نمونه گيري از آزمايشگاه تحويل گرفته ودر فضاي آزاد اقدام به دادن نمونه مي كند .ونمونه را تحويل آزمايشگاه مي دهد.

نكته:بيمار بايد دقت كند نمونه اي كه مي دهد حتما خلط سينه باشدوآب دهان نباشد.

 فرايند كامل پذيرش و نمونه گيري آزمايشات مراجعين سلي 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
4910
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal