شرح وظايف رئيس مركز بهداشت
رياست

 شرح وظايف پست سازماني  رئيس مركز بهداشت شهرستان بيرجند

·         جمع آوري ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه هاي مختلف بهداشتي ، آمارهاي حياتي و فعاليت واحدهاي بهداشتي شهرستان به منظور تدوين برنامه هاي محلي و گزارش هاي لازم

·         شناخت و دسته بندي مسايل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه ها

·         بررسي و شناخت اپيدميولوژيك بيماريهاي بومي و اپيدميها

·         تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي اجرايي لازم براي اجراي برنامه هاي كشوري خدمات بهداشتي براي واحدهاي تابعه

·         برنامه ريزي ، گسترش و تغييرات واحدهاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي

·         تداركات و پشتيباني فني ، اداري و مالي از مراكز بهداشتي ، درماني پايگاه ها و خانه هاي بهداشت تابعه

·         مشاركت در برنامه ريزيها و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحدهاي بهداشتي برگزار مي شود

·         تدوين و اجراي پژوهش هاي كاربردي در زمينه مسايل بهداشتي منطقه

·         اجراي پروژه هاي آزمايشي در زمينه مسايل بهداشتي منطقه

·         اجراي پروژه هاي آزمايشي در زمينه روشهاي نوين ، كاربرد ابزارهاي جديد و ادغام خدمات

·         جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت مراكز بهداشتي درماني تابعه و ابلاغ نتايج به آنها و تهيه گزارش براي ارگانها و مقامهاي بالاتر

·         تدوين ، اجرا و مشاركت دراجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت و حين خدمت پرسنل بخش بهداشتي شهرستان

·         برآورد اعتبارات مورد نياز برنامه ها و تدوين بودجه سالانه و اجراي بودجه مصوب

 

مديريت در واحدهاي بهداشتي:

·         برنامه ريزي:

تحليل وضعيت موجود از لحاظ فني با توجه به شاخصها

·         پشتيباني:

با توجه به وضعيت نيروي انساني ، تجهيزات ، فضاهاي فيزيكي و اعتبارات

·         سازماندهي :

تلاش براي استاندارد سازي منابع شامل ( نيروي انساني ، تجهيزات ، فضاهاي فيزيكي و اعتبارات ) بر اساس برنامه هاي اولويت بندي شده براي واحدهاي تابعه

·         پايش:

پايش اجراي فعاليتهاي پيش بيني شده در برنامه تفصيلي مركز بهداشت شهرستان از نظر اجراي به موقع فعاليتها ، مصرف درست و صحيح منابع تحت اختيار، در دسترس بودن خدمات ، پوشش خدمات به گروه هاي هدف ، نگهداري ساختمانها ، تاسيسات و تجهيزات ، انضباط اداري و رفتارهاي اجتماعي پرسنل بخش و پايش اجراي برنامه هاي مسئولين گروه هاي كارشناسي و پشتيباني

·         هماهنگي:

·         هماهنگي درون بخشي:

برقراري هماهنگي در مركز بهداشت شهرستان با تشكيل شوراهاي هماهنگي كارشناسي و پشتيباني ، كميته هاي فني و ...

برقراري هماهنگي بين واحدهاي تابعه با تشكيل جلسات هماهنگي مسئولين مراكز ، مسئولين پايگاه هاي بهداشتي ، سمينار آموزش بهورزي و ...

·         هماهنگي برون بخشي:

برقراري هماهنگي بين مركز بهداشت شهرستان با ساير بخشهاي توسعه ، نهادهاي رسمي و اجتماعي شهرستان با تشكيل شوراهاي بهداشت شهرستان ، كارگروه بهداشت درمان و تامين اجتماعي و ... و شركت در جلسات هماهنگي شهرستان از جمله شوراي اداري شهرستان ، شوراي آموزش و پرورش و ..


 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
11719
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal