معاون مركز بهداشت

سمت: معاون مركز بهداشت

هدايتي

نام و نام خانوادگي: مهندس مهدي هدايتي فرد

مدرك: كارشناس بهداشت محيط

ايميل: m.hedayati@BUMS.AC.IR

تلفن داخلي: 2999 * تلفن مستقيم:05631632999

فكس: 05632445675

سوابق اجرايي
1-كـــارشناس مسئول واحد بهداشت محيط و حـــرفه اي شهرستان نهبندان 1384-1382

2-بازرس اداره بازرسي ورسيدگي به شكايات دانشـــگاه حدود 5 سال
 
3-مسئول امور اداري مركز بهداشت بيرجند از سال 1386 تا 1395

4-جانشين رياست مركز بهداشت بيرجند از سال 1386 تا 1395

5- كارشناس مسئول بهداشت محيط و حرفه اي شهرستان بيرجند از 1394 تا 1396

6- معاون مركز بهداشت شهرستان بيرجند از آبان 1395 تا كنون
شرح وظايف
   پيگيري جهت جمع آوري ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه هاي مختلف بهداشتي ، آمارهاي حياتي و فعاليت واحدهاي بهداشتي شهرستان به منظور تدوين برنامه هاي محلي و گزارش هاي لازم
 

·   پيگيري جهت  شناخت و دسته بندي مسايل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه ها

·    پيگيري جهت  بررسي و شناخت اپيدميولوژيك بيماريهاي بومي و اپيدميها

·         پيگيري جهت تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي اجرايي لازم براي اجراي برنامه هاي كشوري خدمات بهداشتي براي واحدهاي تابعه

·        پيگيري جهت  برنامه ريزي ، گسترش و تغييرات واحدهاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي

·         پيگيري جهت مشاركت در برنامه ريزيها و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحدهاي بهداشتي برگزار مي شود

·         پيگيري جهت جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت مراكز بهداشتي درماني تابعه و ابلاغ نتايج به آنها و تهيه گزارش براي ارگانها و مقامهاي بالاتر

·         پيگيري جهت تدوين ، اجرا و مشاركت دراجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت و حين خدمت پرسنل بخش بهداشتي شهرستان

 مديريت در واحدهاي بهداشتي:

·         برنامه ريزي:

تحليل وضعيت موجود از لحاظ فني با توجه به شاخصها

·         پشتيباني:

با توجه به وضعيت نيروي انساني ، تجهيزات ، فضاهاي فيزيكي و اعتبارات

·         سازماندهي :

تلاش براي استاندارد سازي منابع شامل ( نيروي انساني  ، فضاهاي فيزيكي  ) بر اساس برنامه هاي اولويت بندي شده براي واحدهاي تابعه

·         پايش:

پايش اجراي فعاليتهاي پيش بيني شده در برنامه تفصيلي مركز بهداشت شهرستان از نظر اجراي به موقع فعاليتها ، مصرف درست و صحيح منابع تحت اختيار، در دسترس بودن خدمات ، پوشش خدمات به گروه هاي هدف ، نگهداري ساختمانها ، تاسيسات و تجهيزات ، انضباط اداري و رفتارهاي اجتماعي پرسنل بخش و پايش اجراي برنامه هاي مسئولين گروه هاي كارشناسي و پشتيباني

·         هماهنگي:

·         هماهنگي درون بخشي:

برقراري هماهنگي در مركز بهداشت شهرستان با تشكيل شوراهاي هماهنگي كارشناسي و پشتيباني ، كميته هاي فني و ...

برقراري هماهنگي بين واحدهاي تابعه با تشكيل جلسات هماهنگي مسئولين مراكز ، مسئولين پايگاه هاي بهداشتي ، سمينار آموزش بهورزي و ...

·         هماهنگي برون بخشي:

برقراري هماهنگي بين مركز بهداشت شهرستان با ساير بخشهاي توسعه ، نهادهاي رسمي و اجتماعي شهرستان با تشكيل شوراهاي بهداشت شهرستان ، كارگروه بهداشت درمان و تامين اجتماعي و ... و شركت در جلسات هماهنگي شهرستان از جمله شوراي اداري شهرستان ، شوراي آموزش و پرورش و ..

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/03
تعداد بازدید:
6805
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal