مبارزه با سل و جذام

                              برنامه مبارزه با سل و جذام

 

برنامه شامل برنامه هاي زير مي باشد:

1- برنامه مبارزه با سل و استراتژي DOTS

 برنامه كنترل سل ، شامل راهكار DOTS[1][1] ( درمان كوتاه مدت تحت نظارت مستقيم) ميباشد كه شامل يك ساختار موثر براي تشخيص ( اسمير خلط با ميكروسكوپ نوري) و درمان ( درمان دارويي كوتاه مدت ) است.

هدف كلي برنامه كنترل سل :

هدف اصلي كاهش هرچه سريعتر شيوع سل در جامعه ميباشد بطوريكه از آن پس اين بيماري بعنوان مشكل بهداشتي جامعه مطرح نشود و در نتيجه دستيابي به اهداف نهايي يعني كاهش ميزان بروز و مرگ ومير ناشي از بيماري نيز نهايتا امكان پذير گردد.

 راهكار كنترل سل :

اجراي درمان استاندارد كوتاه مدت (SCC) تحت نظارت مستقيم ، حداقل در طي درمان حمله اي و حداقل براي تمامي بيماران مبتلا به سل ريوي با اسمير خلط مثبت    ( يعني مخازن انتشار بيماري).

تاكيد عمده راهكار DOTS افزايش هر چه بيشتر ميزان بهبودي موارد سل جهت كاهش خطر انتشار بيماري مي باشد .به عبارت ديگر تنها پس از دستيابي به ميزان بالاي موفقيت درماني درجامعه مي توان اقدام به گسترش بيماريابي فعال نمود چراكه در صورت وجود نارسايي در امر درمان، كشف موارد بيشتر منجر به افزايش  ميزان شكست درمان و بالطبع موارد بيشتر سل مقاوم به درمان خواهد شد.

از طرفي بهبودي كامل حداقل 85 % بيماران مبتلا به سل ريوي با اسمير خلط مثبت اثرات زير را به همراه خواهد داشت :

     ×                            كاهش سريع شيوع سل و ميزان انتشار آن

     ×                            كاهش تدريجي بروز سل

          ×                           كاهش موارد مقاوم به درمان ( لذا كنترل و درمان سل را در آينده آسانتر خواهد نمود )

اركان اصلي اجراي راهكار DOTS:

  ×   دردسترس قراردادن خدمات تشخيصي ودرماني رايگان در همه سطوح بهداشتي درماني كشور

× اعمال سياست مديريتي قوي جهت مراقبت در اجراي صحيح ، موثر ، فراگير و يكنواخت برنامه مبارزه با سل در سراسر كشور

 × مطالعه و ارزيابي نتايج درماني بيماران جهت مشخص نمودن وضعيت كشور در امر موفقيت درمان و كشف بيماران موجود در جامعه بخصوص موارد مسري جديد و عود

در تمام مناطق تحت پوشش دانشگاه (شرق شمال-شميرانات و شهرستانهاي ورامين ؛ پاكدشت ؛ فيروزكوه ؛ دماوند ) واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها وجود دارد كه از ساعت 8 صبح تا 8 شب بصورت فعال و از 8شب تا 8 صبح بصورت آنكال خدمات به بيماريهاي هدف مي دهد

آمار بيماريها نيز هر ماهه از طريق فرم رايانه اي و كاغذي به گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها دانشگاه ارسال شده از /انجا بعد از رفع نواقص و جمع اوري به مركز مديريت بيماريها ارسال مي گردد .

برنامه هاي فعال :

در اين برنامه ها گزارش گيري بيماريها بصورت فعال از كليه خانه هاي بهداشت ؛ مراكز بهداشتي درماني ؛ بيمارستانها و كلينيك هاي دولتي انجام مي شود .گزارش دهي در اين برنامه ها بصورت فوري تلفني و سپس كتبي ماهيانه است .

در اين بيماريها كليه موارد مشكوك (براساس دستورالعمل كشوري ) گزارش فوري تلفني شده و اقدامات لازم بعدي كه شامل موارد زير است انجام مي شود :

1.           براي آنها فرم بررسي استاندارد كشوري تكميل ميشود

2.           اقدامات كنترلي براي فرد مشكوك به بيماري و اطرافيان وي شامل واكسيناسيون و دارو درماني انجام مي شود.

3.           آزمايشها و نمونه هاي لازم از بيمار گرفته شده به آزمايشگاه فرستاده مي شود.

4.           اطلاعات بيمار براي پيگيري هاي بعدي ثبت مي شود.

5.           تمام اين مراحل رايگان است.

در برنامه مراقبت سل هر فردي كه به 3 هفته سرفه بدون علت داشته باشد و به يكي از خانه هاي بهداشت يا مراكز بهداشتي درماني مراچعه كند ؛ بصورت رايگان مورد آزمايش نمونه خلط قرار گرفته در صورتي كه مبتلا به سل ريوي باشد براساس دستورالعمل كشوري سل 6 تا 9 ماهه تحت درمان سل قرار ميگيرد كه 2 ماه اول آن تحت نظارت مستقيم است . در ضمن اگر به سل مقاوم به درمان مبتلا باشد تا 2 سال تحت درمان با نظارت مستقيم قرار ميگيرد كه تمام مراحل بالا از جمله دارو رايگان است . همچنين تمامي اطرافيان بيمار مبتلا به سل مورد معاينه و آزمايش لازم قرار ميگيرند تا اگر كسي از آنها هم مبتلا بود درمان شود و كودكان زير 2 سال فرد بيمار نيز دارو درماني پيشگيري كننده دريافت مي كنند .

برنامه مبارزه با جذام

از طرف سازمان بهداشت جهاني برنامه اي براي حذف جذام تا پايان سال 2005 ميلادي براي جوامعي كه اين بيماري را به صورت آندميك در طيفي  از مناطق خود دارند پيشنهاد شده است و آن نيازمند تلاشهايي است كه قدرت رسيدن به هدف حذف جذام تا پايان سال 2005 را مي بخشد .

در مجموع اين برنامه شامل :

مهيا نمودن داروهاي تركيبي است كه حمايتهاي لازم را در بحرانها اعمال نمايد و همچنين ارائه راهكارها و راهنمائيهاي لازمه براي كشورهايي است كه مي خواهند به هدف حذف در سطح ملي برسند .

با نگاهي به آمار مي بينيم كه بعد از گذشت دو دهه راهكارها موثر بوده و تقريبا انتشار كلي به ميزان90% كاهش يافته ، بيش از 14 ميليون بيمار معالجه شده و در مجموع شناسايي موارد جديد تا سال 2001 به 35% كاهش يافته است .

از بين 122 كشوري كه در سال 1985 جذام در آنها يك مشكل سلامتي به حساب مي آمد تا پايان سال 2003 حدود 113 كشور توانسته بودند با اعمال برنامه هاي پيشنهادي به مرحله حذف جذام برسند و اكنون در 9 كشور جهان (مناطقي از آفريقا ، آسيا و آمريكاي لاتين) اين مشكل هنوز به طور كامل حل نشده است .

ادامه كار سازمان بهداشت جهاني به كشورهايي كه هنوز رسيدن به حذف براي آنها هدف است . محدود مي شود و برنامه ها كاري و تكنيكهاي حمايتي تخصصي را به اين كشورها القاء مي كند ، دسترسي به تشخيص و تامين داروهاي تركيبي زير بناي اصلي دستيابي به هدف حذف جذام مي باشد .

چالش بزرگ براي طرحهاي ملي مهم ارايه خدمات اوليه مداوم براي جذام در مناطق با شيوع پايين خواهد بود و براي اطمينان حاصل نمودن از فعاليتهاي اساسي كنترل جذام براي ساليان متمادي ملزومات برنامه بايد فراهم گردد.

سازمان بهداشت جهاني براي نيل به حذف بقاياي جذام  در كوتاه مدت و ميان مدت بر بالا بردن ظرفيت ملي كشورهاي با شيوع بالا متمركز شده است و دورنماي پيشگيري از عود بيماري بوسيله مهيا نمودن، آگاهي دادن و عملي نمودن تكنيكهاي تهيه داروهاي تركيبي آزاد و دفاع همه جانبه ترسيم مي‌‌شود.

وضعيت كلي موجود جذام :

طرح استراتژيك سازمان بهداشت جهاني در بين سالهاي 2000-2005 براي حذف جذام در كشورهاي با شيوع آندميك اميدوار كننده و نتيجه بخش بوده است و تعهد عمده اين راهكارها در جهت اتخاذ تدابيري است كه كشورها را قادر سازد تا تمام روشهاي كنترل را قابل دسترس سازند و در مجموع نزديكترين مراكز ارائه خدمات سلامتي بتوانند تاثير‌گذار باشند و افزايش دامنه ارائه خدمات و شناسائي موارد ناشناخته نيز مد نظر قرار گرفته است.

با اين وجود در بيشتر كشورهايي كه اين بيماري در آنها آندميك است روند كار خيلي كند پيش مي‌رود، در مجموع براي ادامه برنامه، اختصاص دادن كادر تخصصي و بوجود آوردن اعتماد عمومي با ايجاد ظرفيت زيربنايي و شايستگي در كادر سلامت به كنترل جذام در اين مناطق مي‌رسيم.

 دستورالعمل بيماريهاي واگير
 

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/06
تعداد بازدید:
4053
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal