بيماريهاي مشترك بين انسان وحيوان

               برنامه مبارزه با بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان

 

زئونوزها يا بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان از هر دو جنبه اقتصادي و بهداشت عمومي از اهميت ويژه هاي برخوردارند . در بسياري از كشورهاي جهان تلفات و خسارات سنگيني ناشي از اين بيماري ها ايجاد مي شود. طي 30 سال اخير بسياري از بيمار يهاي عفوني جديد شايع شده كه بخش وسيعي از آن ها زئونوز  مي باشند.

به علت پيچيدگي اكولوژي زئونوزها، نظارت در ميزبانان طبيعي ممكن است خالي از اشكال نبوده و بررسيهاي موفقيت آميز به همكاري همه جانبه اكولوژيست ها، جانور شناسان، پرنده شناسان و حشره شناسان همراه با دامپزشكان، ميكروبيولوژيستها و اپيدميولوژيستها نياز دارد.

برنامه بطور كلي شامل برنامه هاي زير مي باشد:

1.     برنامه مبارزه با بيماري هاري و حيوان گزيدگي

2.     برنامه مبارزه با تب خونريزي دهنده

3.     برنامه مبارزه با هاري

4.     برنامه مبارزه با سياه زخم

5.     برنامه مبارزه با كيست هيداتيك

6.     برنامه مبارزه با لشمانيوز پوستي

8.     برنامه مبارزه با تب مالت

9.     برنامه مبارزه با تب راجعه

10. برنامه مبارزه با تب دانگ

 دستورالعمل بيماريهاي واگير
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/06
تعداد بازدید:
3063
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal