معرفي مركز بهورزي
امور بهورزي

مركز آموزش بهورزي وماماروستايي شهرستان بيرجند

مركزآموزش بهورزي بيرجند درسال 1357تاسيس گرديده كه اولين دوره بهـورزي با پذيرش 37 نفر دانش آموز درهمان سال آغاز گرديده وتا كنون بيست و نه دوره بهورزي  به تعداد 293 مرد و 210 زن فــــارغ التحصيل شده اند.همچنين باتوجه به نياز روستاها به حضور ماماهاي دوره ديده ازسال 1371 اولين دوره ماماروســتايي با 6 نفر دانش آموزراه اندازي شد وتا كــنون 15دوره وتعداد 130 نفرماماي دوره ديده تا سال 1387 ازاين مركز فــارغ التـحصيل گرديده اند باتوجه به طــرح تـربيت بهورزماما ازطرف وزات بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي 4 دوره بهورزماما معادل 26 نفراز اين مركز تا ســـال 1388 فارغ التحصيل شده اند.اين مركز به عنوان يك پايگاه آموزشي مادراز شهرستانهاي مجاوري كه مركز آموزش بهورزي فعالي ندارند كارپذيرش بهورزرا انجام مي دهد.

 وظيفه اصلي مركز آموزش بهورزي آموزش وتربيت دوره دوساله بهورزان قبل از استخـــدام وبـــرنامه نيازسنجي بهورزان شاغل ومتعاقب آن بازآموزي آنان مي باشد وظايف ديگري دركنار وظايف اصلي ازجمله برنامه هاي آموزشي بدو خدمت نيروها ، مشاركت دركميته هاي آموزشي واجرايي  ، برگزراي كلاسهاي عملي ومهــارت آموزي كاركنان ،مشاركت دربرگزاري دوره هاي كارآموزي دانشجويان مخصوصا دانشجويان پزشكي جامعـه نگر و بهداشت عمومي ،مشاركت در كارگاههاي آموزشي انتخاب بهورز نمونه ،تشكيل شوراي بهورزي ،نظارت مستمر برفعاليت بهورزان ،همكاري با مركز بهداشت درراه اندازي وتجهيز خانه هاي بهداشت دانش آموزي وجديد ،مشاركت درامور اداري بهورزان وارتقاء وارزشيابي آنان... بر عهده مركز آموزش بهورزي مي باشد

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/28
تعداد بازدید:
3617
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal