معرفي مسئول
پزشك خانواده
 نام ونام خانوادگي : زهرا شاهي             
 
مدرك : كارشناس بهداشت عمومي 
 
پست الكترونيك :z.shahi@bums.ac.ir
 
تلفن مستقيم : 31632824     داخلي : 2824
                                                                   
   شاهي
  وظايف برنامه پزشك خانواده

*     همكاري با بيمه سلامت وبيمه نيروهاي مسلح واداره نظام پزشكي درخصوص معرفي پزشكان جديدالورود

*      تنظيم وارسال ليست كاركرد نيروهاي پزشك خانواده به امورمالي جهت پرداخت مطالبات ماهيانه

*      نظارت برحضوروغياب نيروها ي پزشك خانواده

*     تامين نيروي جانشين جهت مراكز اعم ازپزشك وماما وساير نيروهادرطول مدت مرخصي

*      پيگيري تهيه وچاپ فرمها ودفاتر مورد نياز

*     جمع بندي وگزارش آمارفعاليت ماهيانه پزشك وماما، عملكرد واطلاعات برنامه پزشك خانواده ،آمار تولد ومرگ وميرومهاجرت روستاييان ، نسخ بيمه روستايي و...... به معاونت بهداشتي واداره كل بيمه سلامت

 *     مطالعه وبازنگري دستورالعمل پزشك خانواده واجراي مفاد دستورالعمل

*      نظارت وپايش نيروهاي پزشك خانواده بصورت فصلي وپيشنهاد راهكار ومداخله جهت اجراي بهتر اموربهداشتي ، دهگردشي، بيتوته پزشك و......

*      انعكاس پسخوراند بازديد هاي انجام شده توسط ستاد بيمه سلامت به مراكز مجري برنامه

 *    پيگيري جذب پزشك وماما ي موردنياز جهت مراكز مجري پزشك خانواده

*      انعقاد قرارداد دارويي باداروخانه هاي بخش خصوصي براي تامين داروهاي مراكزمجري برنامه پزشك خانواده

*      تنظيم خلاصه پرداختي پزشك وماما براساس منطقه محل خدمت

*      تنظيم وانعقاد قرارداد با نيروهاي پزشك خانواده شامل پزشك ،ماما،نيروي آزمايشگاه

*    توجيه نيروهاي جديدالورد جهت اشنايي با اموربهداشتي ولازم الاجرا

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/24
تعداد بازدید:
3703
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal