نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت مرکز بهداشت بیرجندنقشه سایت مرکز بهداشت بیرجند
صفحه اصلي سايت
معرفي حوزه مركز بهداشت شهرستان
ارتباط با ما
چارت سازماني
Collapse حوزه رياست مركز بهداشت بيرجند حوزه رياست مركز بهداشت بيرجند
Collapse حوزه رياست مركز بهداشت بيرجندحوزه رياست مركز بهداشت بيرجند
شرح وظايف رئيس مركز بهداشت
Collapse  فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات
معرفي مسئول فناوري اطلاعات
بسته هاي آموزشي فناوري
عملكرد واحد فناوري
شرح وظایف فناوری مرکز
Collapse روابط عمومي روابط عمومي
معرفي پرسنل روابط عمومي
معرفي واحد روابط عمومي
رزومه آقاي شاملو
سمعي و بصري
Collapse امور حقوقي  امور حقوقي
مسئول امور حقوقي
شرح وظايف امور حقوقي
واحد حراست
Collapse معاون مركز بهداشت معاون مركز بهداشت
رزومه کاری معاون مرکز بهداشت
Collapse واحدهاي اجرايي مركز بهداشت بيرجندواحدهاي اجرايي مركز بهداشت بيرجند
Collapse دبيرخانه دبيرخانه
معرفي پرسنل دبيرخانه
برنامه هاي دبيرخانه
Collapse امور اداريامور اداري
شرح وظايف امور اداري
معرفي پرسنل امور اداري
Collapse امور مالي امور مالي
آئين نامه ها و دستورالعمل ها مالي
معرفي پرسنل امور مالي
برنامه هاي واحد مالي
فرم هاي امور مالي
سامانه هاي امور مالي
Collapse كارگزينيكارگزيني
معرفي پرسنل واحد كارگزيني
اهداف و شرح وظايف
فرم هاي كارگزيني
فرايندهاي كارگزيني
آيين نامه هاي كارگزيني
سامانه هاي كارگزيني
Collapse انبارانبار
معرفي پرسنل انبار
اهداف و شرح وظايف انبار
برنامه هاي انبار
Collapse نقليه نقليه
معرفي پرسنل واحد نقليه
عملكرد واحد نقليه
رزومه آقاي بذر گري
Collapse واحدهاي فني مركز بهداشت بيرجند واحدهاي فني مركز بهداشت بيرجند
Collapse واحد گسترش شبكه هاواحد گسترش شبكه ها
معرفي پرسنل واحد گسترش شبكه
گسترش شبكه
Collapse پزشك خانوادهپزشك خانواده
معرفي برنامه پزشك خانواده
خدمات مردمي برنامه
عملكرد پزشك خانواده
چك ليستها ي پزشك خانواده
آئين نامه هاي پزشك خانواده
معرفي مسئول
نيازمنديهاي پزشك خانواده
ثبت نام پزشك خانواده
فرم ثبت نام
فرم پيگيري ثبت نام
Collapse امور پرستاريامور پرستاري
معرفي پرسنل امور پرستاري
فرم هاي اماري پرستاري
بسته های آموزشی امور پرستاری
دستورالعمل های امور پرستاری
Collapse امور بهورزيامور بهورزي
معرفي پرسنل بهورزي
معرفي مركز بهورزي
شرح وظايف مركز آموزش بهورزي
واحدهاي آموزشي
جدول پذيرش بهورز
آئين نامه هاي بهورزي
كتب درسي بهورزان
گالري تصاوير بهورز
لينك بهورز
بانك سوال بهورزي
رزومه كاري و تحصيلي خانم ياري
Collapse آمارآمار
معرفي مسئول آمار
عملكرد آمار
فرم هاي اماري
ائين نامه هاي آماري
سامانه هاي آماري
Collapse نيروي انساني هماهنگينيروي انساني هماهنگي
نيروي انساني هماهنگي
مسئول برنامه نيروي انساني
Collapse امور املاك امور املاك
تامين زمين كاربري بهداشتي
افتتاحيه ها و راه اندازي ها
احداث پروژه هاي ساختماني
تعميرات و تغييرات ساختماني
تجهيزات
Collapse طرح تحول سلامتطرح تحول سلامت
معرفي برنامه طرح تحول سلامت
معرفي مسئول طرح تحول سلامت
عملكرد تحول سلامت
Collapse سامانه سيب سامانه سيب
معرفي برنامه سامانه سيب
فرم هاي سامانه سيب
فايلهاي آموزشي سامانه سيب
Collapse واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاواحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها
معرفي همكاران مبارزه با بيماريها
معرفی دکتر محمد صدیق فاروغی
معرفی واحد مبارزه با بیماریها
Collapse بیماریهای واگیردار بیماریهای واگیردار
برنامه عوارض واكسيناسيون
كنترل عفونتهاي بيمارستاني
بيماريهاي قابل پيسگيري با واكسن
مبارزه با سل و جذام
بيماريهاي مشترك بين انسان وحيوان
مبارزه با بيماريهاي تنفسي و قرنطينه
مبارز ه با بيماريهاي روده اي و انگلي
مبارزه با بيماري مالاريا
مبارزه بابيماريهاي آميزشي
دستورالعمل بيماريهاي واگير
Collapse بیماریهای غیر واگیرداربیماریهای غیر واگیردار
پيشگيري و كنترل فشار خون بالا
پيشگيري و كنترل ديابت
پيشگيري از بروز بتا تالاسمي
پيشگيري ومراقبت سرطان
غربالگري كم كاري مادر زادي تيروئيد
آيين نامه هاي بيماريهاي غير واگير
عملكرد واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها
رسانه های آموزشی مبارزه با بیماریها
آيين نامه هاي مبارزه با بيماريها
سامانه هاي وزارتي مبارزه با بيماريها
فرم های واحد پیشگیری ومبارزه بابیماریها
چک لیست های واحد پیشگیری و مبارزه بابیماریها
Collapse واحد سلامت محيط و كار واحد سلامت محيط و كار
معرفي همكاران بهداشت محيط و حرفه اي
Collapse خدمات واحد بهداشت محيط خدمات واحد بهداشت محيط
مجوز بهداشتي ايستگاههاي صلواتي
نحوه مجوز تانكرهاي آب شرب
مجوز بهداشتي خودروهاي حمل مواد غذايي
صدور صلاحيت بهداشتي صنوف
طرح شكايات بهداشتي
صدور گواهینامه دوره ویژه بهداشت اصناف
شكايات مربوط به نگهداري دام و طيور و ... در شهر
شركتهاي داراي پروانه فعاليت صنوف
Collapse خدمات واحد بهداشت حرفه اي خدمات واحد بهداشت حرفه اي
خدمات بهداشت حرفه اي 1
خدمات بهداشت حرفه اي 2
خدمات بهداشت حرفه اي 3
خدمات بهداشت حرفه اي 4
خدمات بهداشت حرفه اي 5
خدمات بهداشت حرفه اي 6
خدمات بهداشت حرفه اي7
خدمات بهداشت حرفه اي 8
خدمات بهداشت حرفه اي9
خدمات بهداشت حرفه اي 10
Collapse تشكيلات بهداشت حرفه اي واحد هاي شغلي تشكيلات بهداشت حرفه اي واحد هاي شغلي
ارزيابي عملكرد مسئولين بهداشت حرفه اي
برنامه هاي بهداشت حرفه اي در واحدهاي شغلي
گزارش دهي فعاليت هاي بهداشت حرفه اي
Collapse خدمات خصوصي بهداشت حرفه اي خدمات خصوصي بهداشت حرفه اي
شركتهاي خصوصي بهداشت حرفه اي
مراكز خصوصي طب كار
قوانين و دستورعمل هاي بهداشت محيط
قوانين و دستورعمل هاي بهداشت حرفه اي
چك ليستهاي بهداشت محيط
چك ليست هاي بهداشت حرفه اي
فرم هاي بهداشت محيط
فرم هاي بهداشت حرفه اي
رهنمودهاي بهداشت محيط
رهنمودهاي بهداشت حرفه اي
سامانه هاي وزارتي بهداشت محيط وحرفه اي
رزومه کاری خانم هنری
فرايند محيط و حرفه اي
مستندات تصويري محيط
برنامه واحد بهداشت محيط
برنامه هاي بهداشت حرفه اي
Collapse واحد سلامت خانواده و جمعيتواحد سلامت خانواده و جمعيت
معرفي واحد سلامت خانواده
معرفي همكاران سلامت خانواده
خدمات واحد سلامت خانواده و جمعيت
Collapse بهداشت باروريبهداشت باروري
آيين نامه هاي باروري سالم
چك ليست باروري سالم
فرم هاي باروري سالم
معرفي مسئول باروري سالم
مشاوره ازدواج
بهداشت باروري
سياستهاي جمعيتي
بسته هاي آموزشي
Collapse مادرانمادران
ايين نامه هاي مادران
چك ليست هاي مادران
فرم هاي مادران
مشاوره پيش ازبارداري
مراقبت ادغام يافته مادران
رسانه هاي آموزشي مادران
زايمان ايمن
معرفي مسئول مادران
Collapse ميانسالان ميانسالان
معرفي مسئول ميانسالان
مراقبت سلامت بانوان
مراقبت سلامت مردان
خدمات نوين سلامت
چك ليستهاي ميانسالان
فرم هاي ميانسالان
ايين نامه هاي ميانسالان
رسانه هاي آموزشي ميانسال
Collapse سالمندان سالمندان
معرفي پرسنل سالمند
جامع ادغام يافته سالمند
برنامه شيوه زندگي سالم
نكوداشت سالمندان
فرم هاي سالمندان
رسانه هاي آموزشي سالمند
آيين نامه هاي سالمندان
چك ليستهاي سالمندان
بزرگداشت هفته سالمند
Collapse كودكانكودكان
معرفي مسئول كودكان
مرگ كودك
شير مادر
كودك سالم وبيمار
چك ليستهاي كودكان
آيين نامه هاي كودكان
فرم هاي كودكان
رسانه هاي آموزشي كودكان
بوكلت هاي آموزشي
فرايندهاي واحد خانواده
سامانه هاي خانواده
آلبوم تصاوير سلامت خانواده وجمعيت
رسانه های تولیدی سلامت خانواده
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
معرفي همكاران آموزش سلامت
شرح وظايف آموزش سلامت
برنامه هاي آموزش سلامت
فرم هاي اموزش سلامت
نشریات آموزش سلامت
ايين نامه هاي آموزش سلامت
لينك هاي مفيد
جدول گانت مناسبتهايبهداشتي
چك ليست آموزش سلامت
مستندات تصويري آموزش
Collapse خود مراقبتي خود مراقبتي
چك ليستهاي خود مراقبتي
فرايندهاي خود مراقبتي
برنامه عملياتي خودمراقبتي
شرح وظايف خودمراقبتي
منابع آموزشي خود مراقبتي
اندرید مارکت سلامت
Collapse برنامه  مشاركت مردمي برنامه مشاركت مردمي
معرفی واحد داوطلبین سلامت
شرح وظایف رابطین سلامت
نشریه الکترونیک داوطلبین سلامت
فرم های داوطلبین سلامت
فرایندهای داوطلبین سلامت
دستورالعمل های داوطلبین سلامت
چک لیست های پایش داوطلبان
بسته های آموزشی رابطین سلامت
برنامه داوطلبان سلامت
جذب داوطلب سلامت
برنامه خیرین سلامت
اهداف کلی برنامه
انتظارات از کارشناسان
داوطلبان متخصص
برنامه داوطلب سلامت
Collapse واحد  آزمايشگاه واحد آزمايشگاه
بسته هاي آموزشي آزمايشگاه
دستورالعمل هاي آزمايشگاه
معرفي همكاران آزمايشگاه
معرفي واحد
چك ليستهاي پايش آزمايشگاه
فرايندهاي آزمايشگاه
خدمات آزمايشگاه بيرجند
لینکهای مفید آزمایشگاه
رزومه اقاي كاظمي
Collapse امور دارويي امور دارويي
پرسنل امور دارويي
فرم هاي امور دارويي
چك ليست هاي امور دارويي
شرح وظايف امور دارويي
برنامه هاي امور دارويي
رزومه كاري خانم انصاري
Collapse  واحد سلامت  دهان و دندان واحد سلامت دهان و دندان
معرفي پرسنل واحد سلامت دهان و دندان
خدمات واحد دهان و دندان
برنامه هاي واحد بهداشت دهان و دندان
بسته های آموزشی بهداشت دهان و دندان
چک لیستهای بهداشت دهان و دندان
دستورالعمل هاي سلامت دهان ودندان
لينكهاي مفيد واحد دهان ودندان
Collapse بهبود تغذيهبهبود تغذيه
معرفي واحد تغذيه
برنامه هاي واحد تغذيه
تغذيه در طرح تحول سلامت
مناسبتهاي تغذيه اي
رزومه مسئول واحد بهبود تغذيه
دستورالعمل هاي تغذيه
مشاوره تغذیه
فرم های بهبود تغذیه
چک لیست بهبود تغذیه
بسته های آموزشی بهبود تغذیه
Collapse واحد سلامت رواني اجتماعي و اعتيادواحد سلامت رواني اجتماعي و اعتياد
شرح وظايف سلامت روان
معرفي پرسنل سلامت رواني اجتماعي و اعتياد
خدمات واحد
فرم های سلامت روان
چک لیست های سلامت روان
دستورالعمل های سلامت روان
بسته های آموزشی سلامت روان
برنامه هاي سلامت روان
فرايندهاي روان
رزومه خانم سميه رمضاني
Collapse سلامت نوجوانان جوانان و مدارسسلامت نوجوانان جوانان و مدارس
معرفي پرسنل بهداشت مدارس
اهداف و شرح وظايف
خدمات واحد مدارس
معرفي واحد مدارس
رزومه دكتر مصطفوي
رسانه هاي آموزشي
فرم هاي سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
چك ليست هاي واحدمدارس
فرايند هاي واحد مدارس
دستورالعمل هاي واحد مدارس
Collapse واحد مديريت كاهش خطر بلايا و پدافند غير عامل واحد مديريت كاهش خطر بلايا و پدافند غير عامل
معرفي واحد بلايا
چك ليست هاي واحد بلايا
فرايند هاي كاهش خطر در بلايا
سامانه فرماندهي حادثه
فرم هاي كاهش خطر در بلايا
دستورالعمل هاي واحد بلايا
Collapse خدمات الكترونيك خدمات الكترونيك
Collapse فرم هاي الكترونيكي پرسنل مركز فرم هاي الكترونيكي پرسنل مركز
فرم تاييد اطلاعات سايت
فرم دريافت اطلاعيه جهت درج در سايت
Collapse فرم هاي الكترونيك عموم فرم هاي الكترونيك عموم
فرم درخواست مرخصي شير دهي
فرم ثبت نام سفیران سلامت
فرم پيگيري مرخصي شيردهي كاركنان
پیگیری ثبت نام سفیران سلامت
ثبت نام كارگاه ميزان رضايتمندي از روابط زناشويي
فرم نوبت دهی الکترونیک آزمایش کرونا
گزارش نوبت دهی آزمایش کرونا
فرم طرح تكريم ارباب رجوع
دفترچه تلفن دانشگاه علوم پزشكي
فرم هاي مركز بهداشت
Collapse خدمات مركز بهداشت بيرجندخدمات مركز بهداشت بيرجند
واكسيناسيون
مراقبت هپاتيت
مراقبت فشار خون وديابت
پيشگيري و درمان هاري
پيشگيري ودرمان سالك
پيشگيري و درمان سل
مشاوره بيماريهاي رفتاري
مشاوره ژنتيك
آزمايشات مراجعين كارت بهداشتي
آزمايشات مراجعين بيمه هاي روستايي (پزشك خانواده)
آزمايشات مراجعين ازدواجي
مراجعين درخواست گواهي عدم اعتياد
آزمايشات مراجعين مادران باردار
مراجعين ازمايشات سلي
مراقبت كودكان
مشاوره هنگام ازدواج
مراقبت ميانسالان
مراقبت سالمندان
مشاوره شيردهي
مرخصي شيردهي
سلامت باروري
خدمات نوجوانان وجوانان
خدمات مشاوره روانشناسي
طرح شكايات بهداشتي
صدور صلاحيت بهداشتي
معاينات طب كار (استخدامي )
فرايند اخذ كارت بهداشتي
پزشك خانواده
مشاوره تغذيه اي
سفيران سلامت
سنجش نوآموزان سال 96-95
Collapse مراكز خدمات جامع سلامت مراكز خدمات جامع سلامت
Collapse مراكز خدمات جامع سلامت شهري و پايگاهها مراكز خدمات جامع سلامت شهري و پايگاهها
مركز خدمات جامع سلامت شهري شهيد بهشتي
مركز خدمات جامع سلامت شهري جواديه
مركز خدمات جامع سلامت شهري غدير
مركز خدمات جامع سلامت شهري توحيد
مركز خدمات جامع سلامت شهري شهيد رجائي
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید آوینی
مركز خدمات جامع سلامت شهري روستايي مهرشهر
Collapse مراكز خدمات جامع سلامت روستايي و خانه ها مراكز خدمات جامع سلامت روستايي و خانه ها
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی غیوگ
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خراشاد
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مرک
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاخن
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گازار
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امیرآباد
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خنگ
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حاجی آباد
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چهکند
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستگرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهاي ارائه دهنده خدمات </span>واحدهاي ارائه دهنده خدمات
مركز گذري سلامتكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal