مرگ كودك
لوگو كودك
ساليانه تعداد زيادي كودك زير 5سال در اثر حادثه و بيماري جان خود را از دست مي دهند بيش از 99% اين مرگها در كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد ، ميانگين مرگ زير 5 سال در كشورهاي در حال توسعه 89 و در كشورهاي توسعه يافته 7 در هزار تولد زنده و يكي از شاخص هاي توسعه محسوب مي شود است.

علت انتخاب اين شاخص بعنوان نمايه توسعه ، تاثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي در كاهش يا افزايش آن است، كاهش آن از تعهدات مهم كشورهاست . بي ترديد اين شاخص تابعي از وضعيت سواد ، شبكه راههاي روستائي، دسترسي به فوريتهاي پزشكي ، هزينه خدمات درماني ، وجود شبكه هاي ارتباطي مخابراتي، درآمد خانوار و ... است. در واقع كيفيت خدمات بهداشتي و درماني بخشي از عوامل مؤثر در كاهش مرگ و مير كودكان را به خود اختصاص مي دهد.

مرگ كودكان از مجموعه عوامل وابسته به هم تشكيل شده است كه مداخله در هر مرحله مي تواند از بروز مرگهاي بعدي جلوگيري كند. با مطالعه تاريخچه هر مورد مرگ كودك از زمان دريافت مراقبتهاي كودكي و سپس محل ، زمان و شرايط بيماري ، ميتوان مراقبتهاي كودكي،خدمات اورژانس و خدمات بيمارستاني را از نظر كيفيت، كميت و سهولت دسترسي بررسي كرد.

با انجام نظام مراقبت مرگ كودكان 59-1ماهه مي توان عوامل مؤثر در مرگ و مير كودكان را شناخت و مداخله مناسب را طراحي كرد تا با توجه به علت فوت راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از بروز موارد مشابه در سطوح مختلف بيمارستاني ، شهرستاني و دانشگاهي انجام داد.

در سال 1386 كارگاه نظام مراقبت مرگ كودكان 59-1ماهه اولين بار توسط معاونت بهداشتي جهت بررسي مرگهاي بيمارستاني و خارج بيمارستاني برگزار گرديد . اين نظام با هدف كاهش ميزان مرگ و مير از طريق كشف سيري كه هر كودك تا زمان مرگ طي كرده و شناسائي عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحي مداخله به منظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگهاي مشابه به اجرا در آمده است.


تاریخ به روز رسانی:
1396/01/14
تعداد بازدید:
2803
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal