كودك سالم وبيمار
لوگو كودك
 كودك سالم

خلاصه اساسنامه مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم (WCC)

اداره كودكان در جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده به كودكان زير 8 سال در جامعه ، تصمصم گرفت تا براي تكميل راهنماي باليني مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال (IMCI ) ، راهنماي مراقبت ادغام يافته كودك سالم را نيز براي دو سطح پزشك و غير پزشك به اجرا در آورد. بنابراين لازم است تا هر واحد بهداشتي پس از اجراي مانا، اقدام به اجراي آن بنمايد.

هدف:

جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالم و يا مستعد بيماري زير 8 سال كه هنوز نشانه هاي واضح بيماري در آ نها ديده نشده است در سطح خانه هاي بهداشت، مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري تحت پوشش مركز بهداشت شهرستانهاي تابعه دانشگاه.

گردش كار در مراكز روستائي و شهري

 در شهر و روستاي داراي خانه بهداشت مستقل يا ضميمه ، كودكي كه براي مراقبت آورده شده ، پس از مراجعه به بهورز يا كاردان بهداشت خانواده ، بر اساس چارت بوكلت غير پزشك مراقبتها و آموزشهاي لازم انجام مي شود.

كودك در صورت لزوم به سطح بالاتر ارجاع شده و سطح بالاتر نيز پس از ويزيت او ، داروها و دستورات مورد نياز را داده و با تكميل فرم ارجاع ، سطح پائين تر را براي پيگيري بيمار راهنمائي مي كند. 

    گراف گردش كار 
 كودك مانا

مراقبت هاي ادغام يافته بيماريهاي كودكان( مانا)،به عنوان مناسبترين راهكار درجهت كاهش مرگ ومير كودكان دركشورهاي درحال توسعه توصيه شده است (نلسون2000). اين راهكار مداخلاتي براي پيشگيري وكاهش بروز بيماري يامرگ ناشي از شايعترين بيماريهاي كودكان وارتقاء سطح سلامت كودكان دركشور مي باشد . مداخلات طراحي شده در مانا سه هدف عمده رادنبال مي كنند كه شامل : بهبود مهارت پرسنل دربرخورد باكودك بيمار ، بهبود سيستم بهداشتي وبهبود عملكرد خانواده وجامعه است.

يكي از مهمترين اجزاي هر برنامه بررسي آن از نظراجراي استانداردو ميزان دستيابي به هدف مي باشد كه درغالب پايش وارزشيابي برنامه تعريف ميشود. هدف از پايش مرور مداوم برنامه درحين انجام كار، به منظور مشخص شدن مشكلات وحل آنها است. ارزشيابي، بررسي دوره اي نتايج به منظورتعيين ميزان دستيابي به اهداف مرحله اي مي باشد ودرسطوح شهرستاني ، استاني ويا كشوري انجام ميپذيرد . ارزشيابي به نوعي صحت نتايج پايش رامورد سنجش قرار مي دهد ولي ارزشيابي هاي دوره اي رانمي توان جايگزين برنامه منظم پايش كرد زيرا باپايش ضمن اطمينان از اجراي استاندارد كار ، پس خوراند فوري داده شده و مشكلات حل خواهند شد.اساس كار درپايش وارزشيابي يك برنامه ، وجود شاخص هاي استاندارد آن برنامه است تابتوان به كمك آن بسياري از عملكردها رابه نماد عددي تبديل ومورد مقايسه وياتجزيه وتحليل قرار داد. به طور خلاصه وجود نظام پايش وارزشيابي ، يكي از اركان اصلي دراجراي درست يك برنامه مي باشد واز آنجا كه تاكنون طراحي منسجم ومشخصي براي نظام پايش وارزشيابي درهريك از برنامه هاي كودكان وجود نداشته وپايش به صورت پراكنده وغير همگون وبه روشهاي متفاوت درسراسر كشور انجام مي شده است . سعي شده درشروع درپياده سازي راهكار مانا به عنوان يك استراتژي پذيرفته شده درجهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده به كودكان ، علاوه بربازنگري متون علمي واعمال تغييرات اساسي ولازم درآن گامي درجهت اجراي هرچه بهتر آن برداشته شود.

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/14
تعداد بازدید:
3368
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal