خدمات بهداشت حرفه اي 6

بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور
سخت و زيان آور

كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر، تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن مي باشد.

مشاغل سخت و زيان آور "گروه ب" ماهيتاً سخت و زيان آور بوده و امكان حذف يا كاهش صفت سخت و زيان آوري آنها با شرايط فعلي ممكن نيست ولي در مشاغل سخت و زيان آور "گروه الف" مي توان با بكار گيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بودن را كاهش داد و  يا بكلي حذف نمود

كارفرمايان كليه كارگاهها مشمول قانون تامين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب، نسبت به ايمن سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين نامه هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.

كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تامين اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات دوره اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يكبار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي وروحي اقدام نمايند، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند.

                       برنامه بقا (بهداشت قالي بافان ايران)
قالي باف

 - مشاركت در بهسازي كارگاه هاي قالي بافي از طريق تامين مواد و تجهيزات ساختماني حسب دستورالعمل هاي جاري

- برگزاري برنامه هاي آموزشي براي گروه هاي هدف قالي بافان

- مشاركت دربرگزاري روزها و مراسم نمادين به منظور تقويت برنامه، جلب مشاركت و حساس سازي گروه هاي تاثير گذار بر ارتقاي برنامه

- مشاركت در برنامه هاي ارتقاي سلامت قالي بافان با همكاري مركز ملي فرش ايران( و زير مجموعه هاي آن در استان ها)

- حمايت ازبرگزاري همايش هاي در سطح شهرستان، استاني، منطقه اي، و كشوري ( حسب مورد)

- حمايت از برنامه هاي ارزيابي، ارزشيابي، مطالعاتي، پزوهشي در زمينه قالي بافي

- حمايت از برنامه هاي سمعي و بصري و انتشاراتي و مستند سازي شامل تدوين، تنظيم و چاپ و تكثير پوستر، پمفلت، جزوه، نشريه هاي آموزشي، فيلم، اسلايد و نظاير آن در زمينه قالي بافي

- حمايت و پشتيباني از اجرا و توسعه برنامه هاي بقا

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/09
تعداد بازدید:
2613
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal