خدمات بهداشت حرفه اي7

سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

بسياري ازعوامل اجرايي پسماند از اقشاري هستند كه در پايين ترين پله نردبان طبقات اجتماعي قرارمي گيرند و بدليل انجام كارهاي سخت وبا عوامل مخاطره آميز در معرض انواع بيماريها وحوادث قرار دارند. بر اين اساس شرعا وعرفا بايستي به ايمني و بهداشت اين افراد توجه زيادي نمود. در زندگي قرن بيست و يكم بشر در فعاليت هاي مختلف از فعاليتهاي عادي گرفته تا فعاليتهاي اداري، صنعتي، كشاورزي، بهداشتي درماني دائما در حال توليد زباله هايي با تركيبي متنوع خطرناك، عفونت زا وحتي نامشخص است.

حال اين زباله توليد، جمع آوري، حمل، بازيافت، پردازش و دفع مي گردد و سلامتي افرادي كه با اين زباله ها سروكار دارند مورد تهديد قرار مي گيرد .

براي تامين سلامت عوامل اجرايي پسماندها برنامه كشوري در نظر گرفته شده كه سرلوحه ان دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت پسماندهاست.
در هر كارگاه يا واحد شغلي ممكن است يك يا چند و يا اينكه تمامي انواع پسماندهاي عادي، پزشكي (بيمارستاني)، ويژه، كشاورزي و صنعتي  وجود داشته باشد كه عوامل اجرايي پسماند در اين واحدها در مراحل مختلف جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع  هر يك از اين پسماندها در معرض انواع مخاطرات تهديد كننده سلامتي هستند و مديريت اجرايي وظيفه سنگين كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامت اين گروه كثير شاغلين رابرعهده دارند.

                 بررسي شكايات بهداشت حرفه اي

 

     مطابق بند 2 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت و ماده 96 قانون كار، اجراي موازين بهداشت حرفه اي در واحدهاي شغلي در جهت تامين و ارتقاي سلامت شاغلين و پيشگيري از بيماري هاي شغلي الزامي مي باشد.    بر اين اساس مركز بهداشت شهرستان بيرجند نسبت به نظارت بر اجراي موازين بهداشت حرفه اي در واحدهاي شغلي و برسي شكايات در اين خصوص اقدام مي نمايد.

 


تاریخ به روز رسانی:
1394/12/22
تعداد بازدید:
2506
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal