خدمات بهداشت حرفه اي9

تشكيلات بهداشت حرفه اي

 مركز بهداشت كار:

 
حوادث شغلي در سالهاي اخير بين 10 تا 16 درصد رشد داشته است و طبيعتا رشد حوادث ناشي از كار در محيط هاي كار به نيروي انساني و محيط كار بر مي گردد. بنابراين عدم آگاهي نيروي كار نسبت به نحوه كاربرد وسايل حفاظت فردي و بي احتياطي بخصوص در نيروي جوان و كم تجربه موجب افزايش حوادث شغلي شده است.

همچنين محيط ناايمن و عدم حفاظ گذاري صحيح و ايمن دستگاه ها و كوتاهي در كاربرد وسايل حفاظت فردي و عدم كنترل دقيق آلودگي ها موجب بروز حوادث و بيماري هاي شغلي مي شود.

هدف‌ از ايجاد مراكز بهداشت كار:

1) تامين‌ سلامتي‌ كارگران‌ شاغل‌ در واحدهاي‌ صنعتي‌ و توليدي‌ با بعد كارگري‌500 نفر و بالاتر

2) ارتقاي‌ دانش‌ وايجاد رفتارهاي‌ بهداشتي‌ در كارگران‌ كه‌ بطور غير مستقيم‌ براي‌ خانواده‌ آنان‌ نيز موثر خواهد بود.

3) سالمسازي‌ محيط كار

سطح‌ يا محل‌ ارائه‌ خدمات‌: مركز بهداشت كار.

نوع‌ خدمات: ارائه مراقبتهاي بهداشتي اوليه، پيشگيري و كنترل عوامل زيان آورمحيط كار.

ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌: بهداشت يار كار، كارشناس بهداشت حرفه اي، پزشك دوره ديده طب كار.

 

خانه بهداشت كار:

 
 طرح ارايه مراقبت هاي اوليه در خانه هاي بهداشت كارگري بر اساس اصل 29 قانون اساسي كشور و ماده 35 قانون الزام تامين اجتماعي با مشاركت وزارت بهداشت، وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي از سال 66 در كشور شروع شد. هدف از اجراي اين طرح، تامين سلامت كارگران و اعضاي خانواده آنها، ارتقاي دانش بهداشتي و ايجاد رفتارهاي مناسب بهداشتي در بين كارگران و سالمسازي محيط كار در كارگاه هاي توليدي، صنعتي، خدماتي و معادن است.

خانه هاي بهداشت كارگري، امكان ارايه آموزش موازين بهداشت به كارگران، انجام بازديد دوره اي و مستقيم از تاسيسات بهداشتي و رفاهي كارگاه، انجام كمك هاي اوليه در حوادث شغلي، تشكيل پرونده بهداشتي براي كارگران، گزارش به كميته حفاظت وزارت كار و مديريت كارخانه در خصوص مشكلات بهداشتي محيط كارگاه را فراهم مي كنند.

خانه هاي بهداشت كارگري همچنين امكان نمونه برداري از مواد غذايي و آب آشاميدني كارگاه، اندازه گيري عوامل مضر محيط كار، صدور كارت هاي بهداشتي و كنترل و معرفي به كارگران مراكز بهداشتي و درماني در مواقع بروز حادثه، رفع نواقص بهداشتي و سالمسازي محيط كار را تسهيل مي كنند

ايستگاه بهگر:

 

به استناد ماده 5 و تبصره 1 ماده 96 قانون كار جمهوري اسلامي ايران طرح ايستگاه بهگر در كارگاههاي توليدي 20 تا 49 نفر شاغل ارائه مي گردد.

اين طرح در سه مرحله به اجرا در مي آيد:

مرحله اول: انتخاب و تربيت بهگر در زمينه نجات وكمكهاي اوليه به مدت 50 ساعت تئوري و عملي

مرحله دوم: ادامه آموزش بهگر در زمينه بهداشت حرفه اي و حفاظت فني به مدت 40 ساعت.

مرحله سوم: ادامه آموزش بهگر در زمينه مراقبتهاي اوليه بهداشتي به مدت 30 ساعت.

هدف از طرح بهگر ارتقاي‌ سطح‌ سلامتي‌ كارگران‌ و پيشگيري‌ در زمينه‌ از كار افتادگي‌ زودرس‌ آنان‌ در اثر بروز حوادث‌ محيط كار در واحدهاي‌ صنعتي‌، توليدي‌ و خدماتي‌ با بعد كارگري ‌49-20 نفر مي باشد.
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/11
تعداد بازدید:
2828
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal