برنامه هاي واحد مالي
 امور مالي
شرح برنامه رئيس اداره حسابداري

- برنامه ريزي و سازماندهي عمليات مالي مركز بهداشت بيرجند در راستاي استراتژي و اهداف تعيين شده و ايفاي نقش موثر در تحقق اهداف دانشگاه.

- انجام اقدامات لازم به منظور ارائه خدمات مالي مورد نياز مركز بهداشت بيرجند و همكاري با ساير واحدها جهت انجام وظايف محوله.

- بكارگيري نظام هاي پيشرفته مديريت مالي به منظور استفاده بهينه از منابع.

- مشاركت در تصميم گيري تامين منابع مالي و استفاده بهينه از منابع موجود و همچنين نظارت بر وضعيت نقدينگي.

- تدوين و نظارت بر اجراي صحيح مقررات و دستورالعمل ها و روش هاس مصوب مالي و معاملاتي و كنترل هزينه با ضوابط بودجه اي.

- پيگيري و اخذ اعتبارات لازم.

- كنترل درآمدها و اخذ درآمدها از سازمان مركزي.

-نظارت بر هزينه هاي طرح هاي عمراني پيماني و اماني.

-نظارت بر هزينه هاي پزشك خانواده و كنترل درآمد هاي مربوطه.

-كنترل نظارت تراز مالي ماهيانه

- همكاري با واحدهاي مختلف در راستاي  اجراي طرح پزشك خانواده و برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

شرح برنامه مسئول اعتبارات و رسيدگي اسناد مالي 

 - بررسي و تامين اعتبار كليه درخواستهاي هزينه‏اي و سرمايه‏اي كه تعهد پرداخت ايجاد مينمايد و يا منجر به پرداخت مي‏شود.

 - تعيين كد شناسه اعتبار اسناد پرداخت يا ايجاد تعهد با توجه به نظام مالي جديد دانشگاه (حسابداري تعهدي).

 - ممهور نمودن كليه مدارك و ضمائم مربوط به تامين اعتبار به مهر «تامين اعتبار شد» .

 - گردآوري منابع لازم به منظور انجام اظهارنظر درخصوص تامين اعتبار اقلام درخواستي .

 - اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداري ابلاغ و تخصيص بودجه .

 - نگهداري مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات مركز بهداشت بيرجند .

 - همكاري با امور مالي دانشگاه در زمينه صدور اسناد حسابداري .

 - پاسخگويي به مسئولين ذيربط درخصوص وضعيت اعتبارات مصوب و دريافتي .

 - گرد آوري و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتي معتبر از قبيل قراردادها، آييننامه، مصوبات، دستورالعملها، مجوزها و احكام كارگزيني دانشگاه و بخشنامهها و مصوبات سازمانها و ادارات دولتي مربوط جهت انجام امور رسيدگي.

 - كنترل نهايي مدارك و رسيدگي و حصول اطمينان از صحت اعمال كنترلهاي لازم طبق دستورالعمل مربوطه.

 - تهيه «برگ رفع نقايص » در مواردي كه در مدارك مورد رسيدگي نقايصي موجود باشد.

 - تماس مستمر با رييس حسابداري كالا، اموال و خدمات جهت اطمينان از صحت مدارك مربوط به رسيد كالا و خروج كالا از انبار.

 - پيگيري دريافت اسناد و مدارك مورد رسيدگي از ساير واحدهاي دانشگاه .

 - اتخاذ ترتيبات لازم جهت صدور كليه اسناد حسابداري دانشگاه با توجه به مدارك و اعلاميهها و صورتحسابهاي رسيده مربوط و همچنين طبقهبندي صحيح آنها و كنترل ممهور بودن آنها به مهر «رسيدگي شد » .

 - همكاري با واحدهاي مختلف در راستاي  اجراي طرح پزشك خانواده و برنامه تحول نظام سلامت در حوزه  بهداشت

 - انجام ساير وظايف مرتبط محوله .

 شرح برنامه مسئول پرداخت حقوق پرسنلي

-گردآوري كليه آيين نامه، دستورالعملها و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و به روز نمودن آنها.

- همكاري با واحد كارگزيني جهت تسهيل در تنظيم گواهي انجام كار ماهانه پرسنل دانشگاه.

- اخذ گواهي انجام كار ماهانه پرسنل از كارگزيني و بايگاني كردن يك نسخه از آن به نحو مطلوب.

- اخذ ليست ماهانه حقوق و دستمزد از سيستم حقوق و دستمزد و ارائه آن به واحد اعتبارات .

- ثبت اسناد حقوق و پرداختهاي پرسنلي در سيستم حسابداري تعهدي

- تسليم ليست حقوق و ليست تغييرات حقوق ماهانه به دانشگاه، سازمان تأمين اجتماعي و حوزه مالياتي.

- ارائه گزارشهاي پرسنلي مقطعي مورد نياز مسئولين مافوق.

- همكاري با كارشناس مسئول دفترداري در مورد مشخص نمودن ميزان بدهي پرسنل به دانشگاه (وام – مساعده ...)

- به روز نمودن اطلاعات مكانيزه پرونده پرسنلي هر يك از كاركنان.

- تنظيم ليست و محاسبه حق ماموريت پرسنل اعزامي به شهرستانها.

- تهيه ليست محاسبه تسويه حساب پرسنل.

- تهيه ليستهاي ذخيره مرخصي استفاده نشده، بازخريد سنوات خدمت و ساير مطالبات كاركنان در پايان سال .

- صدور اسناد حسابداري حقوق و دستمزد و ساير هزينههاي مربوط به كاركنان از جمله سنوات خدمت و ....

- صدور اسناد حسابداري ذخاير و مطالبات كاركنان در پايان سال مالي.

- بايگاني يك نسخه از ليستهاي مكانيزه حقوق.

- همكاري با واحدهاي مختلف در راستاي اجراي طرح پزشك خانواده و برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت .

- انجام ساير وظايف مرتبط محوله .

 شرح برنامه مسئول درآمد

-گرد آوري نسخ ماهيانه مراكز بهداشتي و ارسال آن به سازمانهاي بيمه گر .

- اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداري درآمدها و اسناد و مداركي كه كه منتج به شناسايي درآمد ميگردد .

- ثبت اطلاعات واريزي سازمانهاي بيمه گر در سامانه جامع پويا سامانه و سيستم حسابداري تعهدي

- دريافت تعرفه از دانشگاه و تحويل آن به مراكز بهداشتي

- نگهداري مطلوب اطلاعات مربوط به منابع و درآمدها .

- گزارش مستمر درآمدهاي وصولي هر 15 روز به واحد درآمد دانشگاه .

- جمع آوري فيشهاي واريزي صدور كارت بهداشت از شبكه هاي استان و ارائه گزارش لازم به وزارت بهداشت

- پاسخگويي به مسئولين ذيربط درخصوص وضعيت مطالبات و وجوه دريافتي .

- ثبت اسناد كارپردازي در سيستم حسابداري تعهدي

- همكاري با واحدهاي مختلف در راستاي اجراي طرح پزشك خانواده و برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

- انجام ساير وظايف مرتبط محوله

 شرح برنامه كارپرداز

-تعيين قيمت واقعي اجناس  و خريد با نازلترين قيمت

- تهيه نمونه كالا براي تطبيق با مشخصات اجناس

- پيگيري تأمين اعتبار درخواست ها وتنظيم اسناد اجناس خريداري شده و مطابقت با فاكتور

- انجام استعلام بها كالا و خدمات در خصوص معاملات متوسط

- مديريت بهينه تنخواه در اختيار جهت رفع احتياجات سازمان

- انجام به موقع خريد ، تعميرات ،... و پرداخت هزينه سند مربوطه به صادر كننده فاكتور

- همكاري در برگزاري همايشها ، جلسات و مناسبتهاي مختلف

- همكاري با واحدهاي مختلف در راستاي اجراي طرح پزشك خانواده و برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

- ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
4716
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal